HOIST: JUSTERAR NED MÅL AVKASTNING EGET KAPITAL TILL 15% (20%)

2019-02-12 08:52

STOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Hoist justerar ned målet för avkastning på eget kapital till 15 procent.

Det framgår i bokslutet för 2018 som kommer i spåren av höstens besked om högre riskvikter för förvärvade förfallna fordringar, vilket påverkade bolaget negativt.

I november 2018 angavs ett mål om att nå en avkastning på eget kapital om 20 procent år 2021.

Målet om ett K/I-tal (kostnader/intäkter) på 65 procent år 2021 upprepas.

Under helåret 2018 var K/I-talet 74 procent (76) och avkastningen på eget kapital 16 procent (15).

Hoist upprepar att det inte kommer att betalas någon utdelning för 2018 och 2019 medan den långsiktiga policyn fortsatt är att dela ut 25-30 procent av nettovinsten per år.

Direkt-SE