Fotograf: Fredrik Sandberg/TT

FI: Förhöjd risk för omfattande prisfall på finansmarknaderna

Finansinspektionen (FI) bedömer att risken för omfattande prisfall på de finansiella marknaderna är förhöjd. Dessutom pekar myndigheten ut de kommersiella fastighetsföretagen som sårbara.

Det skriver FI i sin finansiella stabilitetsrapport på tisdagen.

FI noterar att den senaste tidens svängningar på de finansiella marknaderna tyder på att vissa investerare är känsliga för förändringar och att viljan att ta risk kan förändras relativt snabbt.

Trots att aktievärderingarna återigen ligger på höga nivåer och riskpremierna på företagsobligationer har minskat råder det fortfarande osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen.

Enligt FI tyder det faktum att det skett korrigeringar i priser utan att orsaka några stora problem på att de finansiella marknaderna har viss motståndskraft mot störningar.

"Men, exempelvis en oväntat kraftig konjunkturavmattning och förnyad oro över europeiska banker skulle kunna leda till snabba anpassningar bland investerare, med stora prisfall i mer riskfyllda tillgångar som följd", skriver FI.

I stabilitetsrapporten skriver FI även att företagen i det svenska finansiella systemet överlag har tillräcklig motståndskraft för att klara ett sämre läge, men att de kommersiella fastighetsföretagen är sårbara för störningar.

Därför bedömer Finansinspektionen att bankerna behöver mer kapital för dessa exponeringar och de kommer under hösten att besluta om åtgärder som innebär krav på att bankerna ska ha kapital som täcker riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag.

"Motståndskraften i den svenska finansiella sektorn är tillfredsställande, men vi ser ett behov av ökat kapital när det gäller bankernas exponering mot kommersiella fastighetsföretag", säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

Bankernas kapital för att täcka riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag understiger de förluster som FI bedömer kan uppstå vid stress. Även om bankernas samlade kapital är tillräckligt, anser FI därför att det behövs mer kapital för bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag, då de anser att bankerna bör ha tillräckligt med kapital för exponeringar i varje segment för att möta de kreditförluster som kan uppstå i en kris.

"FI:s stresstester i denna rapport tyder på att kapitalkraven för utlåning till kommersiella fastigheter är alltför låga i förhållande till de kreditförluster som kan uppstå", skriver FI.

FI kommer nu att genomföra en analys av bankernas kapitalbehov för att i höst besluta om åtgärder för att bankernas ska sätta av tillräckligt med kapital för att täcka förlustriskerna i utlåning till kommersiella fastighetsföretag. Den i dag preliminära bedömningen är att riskvikterna i bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag i genomsnitt bör vara minst 30 procent. I dag ligger motsvarande riskvikter på runt 23 procent.

FI bedömer däremot inte att bankernas låga avsättningar av kapital för utlåning till kommersiella fastighetsföretag skulle utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten. Detta beroende på att de direkta makroekonomiska spridningseffekterna från den kommersiella fastighetsmarknaden sannolikt skulle vara begränsade och för att bankernas totala kapitalbuffertar är tillräckliga för att täcka både de förluster som kan uppstå i den kommersiella fastighetssektorn och annan utlåning i ett allvarligt scenario.

Vad gäller kommersiella fastighetsföretag konstaterar FI att deras finansiella ställning i dagsläget är god.

"Men räntorna är historiskt låga och företagens skulder är stora. Ett försämrat ekonomiskt läge i kombination med att det blir svårare och dyrare för fastighetsföretagen att finansiera sin verksamhet kan leda till kreditförluster hos bankerna som är fastighetssektorns största kreditgivare", skriver FI.

Enligt FI skulle en kombination av högre lånekostnader, stigande vakanser, lägre hyresnivåer och minskad tillgång till lånefinansiering skulle kunna pressa de kommersiella fastighetsföretagen hårt. FI:s beräkningar och stresstester visar att motståndskraften bland fastighetsföretagen i genomsnitt är god, men att stora skulder hos många företag gör dem sårbara, framför allt för högre lånekostnader.

FI konstaterar vidare att ekonomin i Sverige och globalt börjar gå in i en mer dämpad fas, och att de låga räntorna förväntas förbli låga under en längre tid framöver.

"Riskerna förknippade med en ränteuppgång har därför fallit tillbaka. Samtidigt kan fortsatt låga räntor leda till ökat risktagande bland investerare", skriver FI.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST