Mariell Juhlin (till höger i bilden) om vad du som styrelseledamot bör vara uppmärksam på. Fotograf: Privat, Pexels (montage)

Krönika: De här varningsflaggorna måste ditt företag agera på – när allt blir digitalt

Har en ensam chef fått ansvar att digitalisera hela företaget? Då bör varningsklockorna ringa, enligt Mariell Juhlin som grundat Digital riktning AB.

Som styrelseledamot är det mycket att hålla reda på. Inte minst vilka nya regelverk som träder i kraft och bolagets regelefterlevnad. Lika viktigt, om inte mer, är att försöka förstå digitaliseringens påverkan på företagets affär på kort och lång sikt. Kortfattat handlar det om att en ny typ av affärslogik håller på att växa fram där tekniken är en viktig möjliggörare men inte slutmålet. Som styrelseledamot behöver du därför vara extra uppmärksam.

En varningsflagg om att företaget är fast i den gamla ekonomins logik är synen på kunden som passiv mottagare. Fråga dig huruvida företaget har koll på kundens agerande i realtid och om de utnyttjar den informationen för att skapa nya värden till kund eller om de istället är helt fokuserade på kvartalsekonomin, det vill säga att maximera avkastningen till aktieägarna.

Fråga dig även vilken del av verksamheten som har högst status. Företag där kundservice har låg status och där kundnära personal går på knäna är en organisation i riskzonen. Varför? För att man tydligt visar att den del av organisationen som står närmast kunden, som har bäst förutsättningar att innovera, samskapa och anpassa affären utefter kundens behov och önskemål, inte värdesätts.

Mariell Juhlin

Mariell är Senior rådgivare och medgrundare, Digital riktning AB samt strategisk rådgivare och vd för Policy Impact AB.

En annan tydlig varningsflagg är att företag investerar stora pengar i IT-system för att göra befintliga, analoga processer digitala i tron om att det är en relevant respons på digitaliseringen. Även om det ibland kan vara nödvändigt att digitalisera för att effektiviserabör fokus ligga på hur digitaliseringen kan möjliggöra helt nya affärer och skapa en innovationskultur med fokus på värdeskapande. Strategiska IT-satsningar kan bidra till detta men kan aldrig utgöra hela svaret.

En annan indikation på att företagets ledning inte förstått den egna rollen i digitaliseringen är att en person, till exempel IT-chefen, fått ensamt ansvar "för att digitalisera hela företaget". Attityden att ansvaret för digitaliseringen skulle gå att delegera är en definitiv varningsflagg - varje chef och ledare i företaget har ett ansvar.

Definitiva varningsflagg utgörs även av dåliga eller irrelevanta mätetal för att följa upp verksamheten. Fråga dig om befintliga indikatorer säger något om företagets förmåga att kontinuerligt skapa värde och anpassa affären? De företag som har tillgång till relevant realtidsdata, som ser den som en strategisk tillgång och har förmåga att omvandla den till nya värden har större förutsättningar att dra nytta av digitaliseringen än de som enbart ser data som ett underlag för att styra den dagliga verksamheten.

Ställ frågor om var data inhämtas, hur den analyseras och delas, hur data påverkar affärsbeslut och inom vilka tidsramar. Och låt dig inte kollras bort av prat kring AI-satsningar. En förutsättning för lyckade AI-satsningar är fortfarande tydliga målsättningar och bra ingångsvärden, inklusive data av god kvalitet.

Som styrelseledamot kan du påverka ditt företags strategiska inriktning och därmed möjligheten att lyckas i den framväxande digitala och data-drivna ekonomin, ta vara på den!

Läs även: Det gnisslar mellan många vd:ar och styrelser – här är deras största trätoämnen


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST