ANNONS
Lars Höckenström, Andreas Björklund, Filip Wingren och Niklas Tollsten, partners på Naventus.

Fusion inom samma bransch? Så realiseras betydande synergier

En fusion i samma bransch skapar betydande synergier för samtliga aktieägare. Ett ökat aktieägarvärde skapas i form av bland annat ett ökat fritt kassaflöde per aktie. ”Genom en fusion får aktieägarna i de båda bolagen ta del av det ökade aktieägarvärdet”, säger Jonas Ljungström, Partner på Naventus.

I samband med att värderingarna generellt kan anses ha kommit upp en bit, och med en förväntan om att vi befinner oss sent i konjunkturen, kan fusioner mellan bolag i samma sektorer utgöra ett attraktivt alternativ för aktieägarna i de fusionerande bolagen.

”Sammanslagningarna kan skapa betydande synergier, såsom opex- och capexsynergier, vilket kommer samtliga aktieägare till del. Utöver dessa finns även betydande intäktssynergier som efter en fusion ger aktieägare ett förbättrat fritt kassaflöde per aktie. Det är värdeskapande för samtliga intressenter”, säger Lars Höckenström, Partner på Naventus Corporate Finance.

Gemensam syn säkerställer lyckad fusionsprocess

Tillvägagångssättet vid en fusion är i första hand en uppgörelse mellan bolagens styrelser. Genom upprättandet och ingåendet av ett fusionsavtal, i samband med dess offentliggörande, skapas även en fusionsplan. En sådan plan kan bestå av fastställande av aktieutbyte, konvertibler, skuldförbindelser, teckningsoptioner och personaloptioner. Fusionsvederlaget utgörs vanligtvis av ett fastställt utbytesförhållande av aktier i det absorberande bolaget. Till vissa delar, för att hantera i första hand en minoritet, kan även kontant vederlag innefattas.

”Det är en förutsättning att de största aktieägarna i respektive bolag stödjer transaktionen och förbinder sig att vid kommande bolagsstämmor rösta för styrelsernas förslag,” säger Jonas Ljungström.

Jonas Ljungström, partner på Naventus.

En viktig del i fusionsplanen är godkännandeprocessen av själva fusionen, vilken sker genom extra beslut på bolagsstämmor i de respektive fusionerande bolagen, och inhämtande av eventuella godkännanden av konkurrensmyndigheter.

Fusionsavtalet i sin tur, består bland annat av ingredienserna: framtida tänkt organisation, styrning under övergångsperioden samt inrättande av ett merger integration-team.

Den viktigaste utgångspunkten för en lyckad fusion är en samsyn och övertygelse om betydande synergier då detta värdeskapande kommer båda bolagens aktieägare tillgodo. För att lyckas med en fusion är det därför också viktigt att bolagens styrelser och aktieägare har en kunnig rådgivare med djup kunskap om dynamiken, målsättningen och processen hos samtliga involverade intressenter.

”En rådgivare ska ha förmågan att ta tillvara intressenternas intresse och under förberedelseperioden kunna få samtliga parter att gemensamt fokusera på synergierna. Detta för att kunna fokusera på dealen där fusionsvederlaget i alla dimensioner ska överenskommas och fastställas,” avslutar Jonas Ljungström. 

Naventus Corporate Finance är ett corporate finance-bolag med säte i Stockholm. Vårt corporate finance-team har lång erfarenhet och stor kunskap, vilket ökar förståelsen för våra klienters behov. Vi erbjuder tjänster inom följande områden: Strategisk rådgivning, Equity Capital Markets (ECM), Debt Capital Market (DCM) och Mergers & Acquisitions (M&A).

Läs mer om Naventus här

 


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant