"Vi måste investera i Östafrikas kvinnor - de är nyckeln till en minskad fattigdom"

"Att investera i kvinnors förmåga till företagande är den naturliga vägen framåt", skriver Lisa Karanja från TradeMark East Africa på VA Debatt.

Enligt FN:s världshandelsorganisation WTO finns det en stark koppling mellan ökad internationell handel, fler kvinnor i exportverksamheter och högre löner. Analyser av länderna i Östafrika pekar på att varje lands ekonomiska utveckling är direkt kopplat till kvinnornas företagande och till ökad handel med omvärlden.  

Med stöd av den holländska regeringen och Kenyas utrikesminister Amina Mohammed, lanserade organisationen TMEA nyligen "Women and Trade Programme" på 4,5 miljoner dollar fram till december 2016. Organisationen TMEA eller Trade Mark East Africa arbetar för ett ökat välstånd i Östafrika genom ökad handel. Programmet riktar sig inledningsvis till 25 000 kvinnor och målet är att öka inkomsterna och förbättra försörjningen för kvinnor verksamma i handel samt i kvinnoägda företag. Arbetet fokuseras på att undanröja alla de formella och praktiska hinder som finns i samband med företagande och exportverksamhet vilket i sin tur kommer att ge Östafrikas kvinnor en tyngd och en mycket starkare röst i samhället. 

I många afrikanska länder är kvinnor ofta småbönder som producerar till exempel majs, kassava, bomull och ris. Dessa kvinnor har en enorm potential för att bidra till ökad handel mellan de afrikanska länderna och med den globala marknaden. Under 2010 utgjorde kvinnor i utvecklingsländer 43 procent av arbetskraften inom jordbruket. Undersökningar visar att informell gränsöverskridande handel, som till stor del utförs av kvinnor, utgör en betydande del av den regionala gränsöverskridande handeln söder om Sahara. I Uganda står den informella exporten till de fem grannländerna för 231 700 000 dollar under 2006, vilket motsvarar 86 procent av Ugandas officiella exportflöden till dessa länder. 

Trots detta undermineras Östafrikas handelspotential av de begränsningar som kvinnor möter, bland annat nontariff barriärer av typen exportlicenser, kvoter, växelproblematik eller bara omotiverad byråkrati. Allt detta inverkar idag starkt på kvinnors möjlighet till handel och kvinnoägda företag och tvingar dem in i en svart ekonomi där bristen på finansiering och information äventyrar möjligheten att växa och utvecklas. Den bristande jämställdheten när det gäller tillgång till och kontroll av tillgångar och resurser är tydlig: Kvinnliga jordbrukare tenderar att producera 20 till 30 procent mindre än sina manliga kollegor eftersom de inte har samma tillgång till viktiga insatsvaror såsom utsäde, gödningsmedel och verktyg. Effektiva och reformerade regler för företagande och handel behövs för att skapa lika villkor för ett kvinnligt deltagande i inhemsk och internationell handel.

Att investera i kvinnors förmåga till företagande är den naturliga vägen framåt. Strategiska insatser kan leda till vad som i den senaste rapporten "The Numbers on Women: The World Economic Forum Global Gender Gap Report, 2014" beskrivs som "en häpnadsväckande uppsjö av positiva fördelar för hela nationer".

Ökat entreprenörskap och arbetskraftsdeltagande leder dessutom till högre inkomster, förbättrad social status, välstånd och långsammare befolkningstillväxt. Enligt Världsbankens rapport "Engendering Development" återinvesterar kvinnor upp till 90 procent av sin inkomst tillbaka till samhället i form av utbildning, hälsa och mat till familjen. Motsvarande siffra för männen ligger på 30 till 40 procent. En rapport från The Food and Agriculture Organisation visar vidare att om kvinnorna får samma tillgång till produktiva resurser, kan de producera 20 till 30 procent mer mat vilket betyder mycket i en region med närmare 150 miljoner människor. I Rwanda har TMEA:s handelsprogram för kvinnor inneburit att kvinnornas ökade inkomster numera kan användas till sjukförsäkringar och utbildningskostnader till barn.

Kvinnlig företagsamhet spelar en central roll för handeln i Östafrika. Mer resurser och rättvisare regelverk skulle ge en ytterligare stärkning av handeln och därmed en drivkraft för tillväxt, sysselsättning och fattigdomsbekämpning. En satsning på Östafrikas kvinnor skulle ge dess kvinnor möjlighet inte bara delta på allt jämställdare villkor i samhället, utan också kraftigt öka regionens tillväxt.


Lisa Karanja
Senior Director för området Business Competitiveness på TradeMark East Africa 

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST