Stefan Sonnerstedt sitter och jobbar på Epicenter. Fotograf: Andreas Elgstrand

Crowdfunding 2.0 kommer till Sverige

Riskkapital korsat med crowdfunding - och allt på en digital plattform. Det är Innovestor Oys erbjudande, bolaget som inom kort öppnar i Sverige.

Innovestor Oy tar crowdfunding 2.0 till Sverige. Det finska bolaget avser att etablera sig i Sverige. I oktober öppnar bolaget en svensk filial med siktet inställt på att erbjuda en tjänst som kombinerar det bästa från crowdfounding med venture capital-världen. Investeringserbjudanden via en digital plattform tillsammans med grundlig analys- och värderingsprocess är byggstenarna i verksamheten.

Innovestor spänner bågen i Sverige. Stefan Sonnerstedt har fått uppdraget att bygga upp den svenska filialen. Innovestor ser en nisch som bolaget anser att ingen har upptäckt tidigare inom venture capital.

"Vi räknar med att ha alla tillstånd på plats och starta under oktober", säger Stefan Sonnerstedt, vd för den svenska filialen till Innovestor Oy.

I bagaget har han lång erfarenhet från bankvärlden framförallt inom strukturerade produkter, närmast som kanslichef på Spis, branschorganisationen för Strukturerade placeringar i Sverige, där han bland annat varit med och utarbetat dagens branschkod. Han har även varit chef för produktområdet på Nordea.

Innovestor Oy startades för cirka ett år sedan av vd Tommy Äijälä och ordförande Antti Parviainen, bägge med ett förflutet på Nordea Structured Products i Finland under Stefan Sonnerstedts tid som chef för produktområdet. Bolaget har hittills deltagit i sju aktieemissioner i Finland.

Beskriv er affärsmodell!
"Vi erbjuder en mötesplats via vår digitala plattform för företag och investerare och utför en mycket omsorgsfull kontroll av företagen. Alla våra placeringsobjekt genomgår due diligence i enlighet med de standarder som används av professionella kapitalplacerare. För att ta fram en marknadsmässig prissättning av bolagen använder vi etablerade analys- och värderingsmodeller."

"Vi är selektiva och lägger stort fokus på bedömningen av företagen och dess förmåga att bli framgångsrika och skapa värde för ägarna. Vi försöker finna intressanta bolag inom alla branscher och använder rådgivare och experter inom olika områden för att bedöma potentialen hos bolagen. Vår service omfattar alla delområden inom finansieringsrundan där utgångspunkten är en finansieringsplan som stödjer företagets tillväxtstrategi. Vi hjälper till med att fastställa tidtabellen, prissättningen och emissionsvillkoren, vår service omfattar även dokumentation i enlighet med aktiebolags- och värdepappersmarknadslagen."

Han tillägger att Innovestor om möjligt matchar företagen med investerare som kan tillföra kompetens, nätverk etcetera och som har samma målsättningar med sin investering med hänsyn till framtida kapitalrundor, exitstrategier och/eller krav på direktavkastning.

"Vi kommer även hjälpa företagen att kommunicera med investerarna efter investeringsrundan i syfte att förenkla för företagsledningen och säkerställa att investerarna får information om företagets utveckling", säger Stefan Sonnerstedt.

Hur ser er avgiftsstruktur ut?
"Vår prissättning grundar sig på en enkel och transparent prissättningsmodell. Den enda kostnaden för målföretag är ett arvode på 7 procent baserat på finansieringsrundans totala volym. Arvodet debiteras när finansieringen har slutförts i enlighet med det gemensamt uppställda målet. I normalfallet återinvesterar vi 2 procent på samma villkor som övriga investerare som deltar i emissionen. Vi har ett starkt intresse av att vara aktiva ägare även efter emissionen och inverka på bolagets framgång med hela vår kompetens och med våra kontakter."

Vad har ni konkurrensfördel?
"Vi har en bra plattform, samt kompetens och ett track record från Finland som vi kan dra nytta av. I Finland har vi redan under det första året medverkat i transaktioner till ett värde motsvarande 10 miljoner euro. Det visar att det vi erbjuder efterfrågas av såväl företag som investerare. Vår främsta konkurrensfördel är att vi levererar mer än endast en mötesplats, vi tillför analys, värdering och uppföljning vilket bidrar till en minskad osäkerhet och förhoppningsvis ökar sannolikheten för en lyckosam resa för såväl investerare som företagen. Vi har ett kompetent team som tillsammans har över 30 års erfarenhet av krävande expert- och ledningsuppgifter inom finansieringsbranschen. Detta tillsammans med ett stort nätverk av experter och rådgivare med specifik branschkunskap gör att vi kan leverera en bra produkt."

Var finns konkurrensen?
"Viss konkurrens utgör crowdfunding-bolagen, men för tillfället är deras verksamhet mer transaktionsdriven, det vill säga många transaktioner på mindre belopp, en affärsmodell som inte får kostnadstäckning för en noggrann kontroll och analys av företagen."

"Venture capital-bolagen kan också vara en konkurrent men letar i normala fall investeringar på större belopp som ger en betydande ägarandel i bolaget. Konkurrensen varierar mellan olika sektorer, bolag inom Fintech är ett exempel på en het sektor som har lättare att attrahera kapital från VC-bolag och fonder. Vi ser oss som ett komplement till existerande aktörer och siktar in oss på transaktioner i storleksordningen 5–30 miljoner kronor, vi vänder oss också till bolag i sektorer med lägre förväntad tillväxt men som ändå är intressanta placeringsobjekt."

Vilka branscher kommer ni titta på?
"Det finns intressanta bolag inom alla branscher, det viktigaste är att finna bolag med starkt team, idéer/produkter och tillväxtpotential. Vi kommer titta på såväl startups som mogna bolag med existerande kassaflöde med det gemensamma att de har behov av att hitta finansiering för sin framtida tillväxt."

Hur ser ni på marknaden?
"Det är en marknad som kommer växa. I Sverige råder det ingen brist på bra idéer och entreprenörer men vägarna att hitta kapital för att förverkliga dessa idéer har varit får få och för krångliga. Innovestor utgör en kanal för företag som vill växa samtidigt som investerare, såväl privatpersoner som institutioner, erbjuds en möjlighet att investera i intressanta onoterade bolag. En osäker aktiemarknad i kombination med dagens extremt låga ränteläge gör det intressant att titta på alternativa placeringar. För att attrahera fler investerare behövs en mer omfattande presentation av bolagen som innefattar analys, kontroll och en objektiv värdering, det minskar osäkerheten och bidrar till att fler investerare kan känna sig bekväma med att lägga en liten del av sin portfölj i onoterade bolag. Finansinspektionen har i uppdrag att se över marknaden och möjligen kan ett tydligare regelverk också minska osäkerheten hos tveksamma investerare."

Vad har ni i pipen?
"Vi tittar på flera bolag, och räknar med att ha kunna presentera den första affären under hösten."

Hur många affärer räknar ni med att göra?
"Nästa år har vi ambitionen att genomföra runt tio affärer."

--

Den här artikeln publicerades ursprungligen i nyhetsbrevet Kapital,
den digitala titeln som ger affärsnytta till dig som jobbar inom Private Equity och Venture Capital-sektorn. Vi är med där "kapital byter plats"– humankapital såväl som finansiellt kapital – med fokus på fördelning, intressenter, folk och affärer.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.