Fotograf: Yvonne Åsell/TT

Matchningen på arbetsmarknaden allt sämre

Matchningen på svensk arbetsmarknad har försämrats efter finanskrisen och riksbanken menar att penningpolitiken inte kan göra så mycket för att förbättra läget.

Matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden har försämrats efter finanskrisen, och ett viktigt skäl till det är att sammansättningen av gruppen arbetslösa ändrats. Andelen personer med sämre anknytning till arbetsmarknaden har ökat - exempelvis yngre, äldre och utrikes födda.

Det skriver Christina Håkansson vid Riksbanken i en artikel i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik.

"Resultaten av analysen tyder på att det kvarstår problem med matchningen. Den visar också att en stor del av den försämrade matchningen efter krisen kan förklaras av förändringar i sammansättningen av gruppen arbetslösa, där allt fler idag är personer med sämre anknytning till arbetsmarknaden", skriver hon.

Hon konstaterar att sedan slutet av 2009 har antalet lediga arbeten i förhållande till antalet arbetslösa stigit utan att chansen för arbetslösa att komma i arbete återhämtat sig i samma utsträckning.

En förklaring till detta är att den starka ökningen av arbetskraftsutbudet inneburit att grupper som står längre från arbetsmarknaden nu deltar i högre grad än tidigare. Detta syns till exempel i Arbetsförmedlingens statistik, där antalet arbetslösa som tillhör så kallade utsatta grupper nu utgör majoriteten av de registrerade arbetslösa.

Christina Håkansson skriver vidare att Riksbankens penningpolitik inte kan bidra så mycket till att minska den del av arbetslösheten som beror på den försämrade matchningen.

"För att arbetslösheten ska sjunka påtagligt krävs andra åtgärder än expansiv penningpolitik", skriver hon.

Utan sådana åtgärder finns en risk för att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad.

"Brist på arbetskraft i vissa branscher och yrken kan uppstå samtidigt som många människor med annan/fel kompetens är arbetslösa. I en sådan situation kan det finnas en risk att inflationstrycket stiger via löneökningar samtidigt som det finns lediga resurser på delar av arbetsmarknaden", skriver hon.

Christina Håkansson påpekar också att bilden av hur svåra matchningsproblemen är varierar mellan olika datakällor, där det ser sämre ut med data från Arbetsförmedlingen och bättre med data från SCB.

"Även om det också där finns tecken på att matchningen försämrades efter krisen är den senaste tidens utveckling i linje med historiska samband. En förklaring till de olika resultaten ligger sannolikt i att källorna, även om de ger en samstämmig bild av arbetslöshetens storlek, delvis inkluderar olika individer", skriver hon.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.