Fotograf: Scanpix

"Den globala ekonomin är på väg åt fel håll"

Den globala ekonomin är på fel väg, och näringslivet spelar en för liten roll i att skapa en hållbar framtid. Av 1 000 företagsledare världen över anser endast 32 procent att världsekonomin är på rätt väg för att möta kraven den växande befolkningen och de globala miljö- och resursbegränsningarna ställer, och 67 procent menar att näringslivet inte gör tillräckligt för att bemöta de globala hållbarhetsutmaningarna. Det visar en global studie från Accenture och FN:s Global Compact.

I studien som Accenture och FN:s Global Compact tillsammans publicerat fick beslutsfattare och företagsledare, däribland svenskar, möjlighet att svara på frågor om hållbarhet och ansvarstagande.

De tre största slutsatserna var:

1. Den absoluta majoriteten av företagen anser att hållbarhet är en nyckel till ökad tillväxt och konkurrenskraft, men upplever samtidigt att det finns många hinder i arbetet med hållbarhetsfrågor. Undersökningen visar att 94 procent av de svenska respondenterna ansåg att arbete med hållbarhetsfrågor leder till förbättrad konkurrenskraft. Men endast 26 procent anser att företagen idag gör tillräckligt för att möta de utmaningar som råder i arbetet med hållbarhetsfrågor.

Globalt ansågs det största hindret vara bristande finansiella resurser, konkurrerande strategiska prioriteringar och bristfälligt samband med affärsnyttan. Därtill ansåg svenska företagsledare att en ytterligare barriär var att investerare inte uppmärksammade denna typ av initiativtagande tillräckligt.

2. Företagsledare efterfrågar nu mer statlig inblandning, med incitament som främjar arbetet med hållbarhetsfrågor. Globalt ansåg 85 procent av beslutsfattarna (75 procent av de svenska) att staten och lagstiftarna bör ge mer stöd och sända tydligare signaler till för att främja en mer miljövänlig tillväxt.

När vi jämför årets resultat med den undersökning som utfördes 2007 märker vi att företagen är fortsatt positiva till att arbeta med hållbarhetsfrågor , säger Henrik Tegnér, ansvarig för Sustainability Services på Accenture i Norden, i ett pressmeddelande. Däremot har de en minskad tilltro till att de kan klara av det på egen hand. Allt fler upplever att arbetet hålls tillbaka av marknadsstrukturer och brist på incitament, och efterfrågar nu statliga initiativ som främjar hållbarhet .

När den första studien i serien ägde rum 2007 verkade företagsledare börja anpassa kärnstrategi, operationell verksamhet och leverantörskedjor till att förbättra den sociala och miljömässiga påverkan. År 2010 verkade det för undersökarna som om en ny era var på väg, då aktivt hållbarhetsarbete skulle byggas in i företag globalt. Företagsledarna ansåg att ekonomin var på väg mot sin högsta spets, där marknader skulle vara i linje med den hållbara utvecklingens krav, och att det skulle finnas incitament och belöning för hållbarhetsledarskap.

Nu, 2013, märker rapportens författare av en sorts platå. Fastän hållbarhetsarbetet sträckt sig bredare världen över är företagsledare tveksamma till utvecklingens takt och skala. Många företag förmår inte nå den takt som krävs för att bemöta globala utmaningar och uppnå affärsmässig framgång.

Därför vill företagsledare ha en ny global arkitektur, som studien kallar det, som med nya strukturer och system gör det möjligt för företag att använda företagsledarnas uppenbara engagemang till att komma åt näringslivets fulla potential i att bemöta de pressande miljöhoten.

Hårdare regleringar, mer subventioner och ändrad lagstiftning ansågs globalt vara mest effektiva för att främja arbetet för hållbarhet. I Sverige tyckte dock befattningshavarna att hårdare regleringar, beskattning och internationella handelslagar vore mest effektivt.

3. Företagen som idag har integrerat hållbarhetsarbetet i sin kärnverksamhet är också de som presterar bäst. 63 procent av företagsledarna väntar sig att hållbarhet kommer att omvandla deras industrier inom fem år, och 76 procent tror att ansatser till att inkludera hållbarhetsaspekten i kärnverksamheten kommer att driva både omsättningstillväxt och nya möjligheter.

Att företagsledarna uttrycker en konflikt mellan finansiella resurser och hållbarhetsarbete belyser ett samband mellan de två aspekterna av företagens verksamheter.

(Det är) viktigt att poängtera att det trots bristande incitament idag går att kombinera hållbarhet med affärsmässiga mål och framgång , säger Henrik Tegnér. Även om företagsledare ser många hinder framgår det tydligt i undersökningen att de företag som integrerat hållbarhetsarbetet i kärnverksamheten också är de som presterar bäst .

Relaterade artiklar


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.