Staten rysk ekonomis främsta fiende

Rysslands goda ekonomi hotas av en alltmer hotfull stat. Det som oroar mest är den ökande politiska polariseringen, skriver Östeuropakonsulten Vilhelm Konnander.

År 2010 utsåg affärstidskriften Euromoney Magazine Rysslands Alexej Kudrin till årets finansminister i världen. Ett knappt år senare sparkades han av president Medvedev och anslöt sig till en splittrad rysk opposition.

Det är bara ett exempel på hur stat och politik blir rysk ekonomis främsta fiender. Växande politisk oro inför söndagens presidentval utgår från medelklassens missnöje över bristande statlig maktutövning, korruption och politisk parasitism.

Stabilitet, stagnation och sen vad? frågar sig allt fler ryssar i dag. Ovissheten inför framtiden har i ett slag ökat den politiska risken i rysk ekonomi.

Rysk ekonomi är god. Med budget i balans, en av de lägsta statsskulderna bland större länder, stora reserver, dryga 4 procents tillväxt samt 5 procents inflation 2011, ter sig landets framtidsutsikter ljusa. Hoten är de vanliga: Fallande oljepris och oro på finansmarknaderna.

Trots de positiva tecknen ser vi nu ett brott i senare års dynamiska utveckling. Ett tillfälligt vänta och se inför söndagens val kan permanentas till ett mer långsiktigt ekonomiskt avstannande på grund av politikens oförmåga att tillgodose ekonomins långsiktiga behov.

Januari bevittnade det största valutautflödet från Ryssland sedan finanskrisen 2008-2009. Tillväxten stod på noll och inflationen förväntas öka framöver.

Där politiska analytiker tiger, talar marknaden klarspråk. Tilltron till stat och politik rasar, då decembers havererade parlamentsval rubbat makt- och intressebalansen inom partiet Enade Ryssland landets förhärskande politisk-ekonomiska kartell.

Även om de politiska farhågorna visar sig överdrivna, kommer det ta lång tid innan systemet åter når jämvikt. Följderna av flera ledande politikers avgång blir alltmer tydliga. Främst har Kudrins goda finanspolitik avlösts av disparat överbudspolitik och valfläsk.

Ökade statsutgifter är som att kasta pengar i ett svart hål i tron att det är en önskebrunn. Penningflödet härrör istället från oljekällorna, där energi står för en tredjedel av statsintäkterna. Utanför energisektorn driver bara medelklassens konsumtion på ekonomin.

Putinismens politiska strategi att gynna medelklassen i utbyte mot makt har rämnat. Istället får man bära bördan av en byråkrati som växt med 40 procent sedan år 2000. Statens effektivitet har fallit konstant sedan 2003, med en korruption som berör allt fler ryssars vardag.

Bara under 2011 trefaldigades nivån på mutor enligt inrikesministeriet. Byråkrati och korruption förgiftar det flexibla och dynamiska affärsklimat där allt varit förbjudet, men allt också möjligt.

Möjligheterna har minskat och framtidshopp förbytts i skepsis och missnöje. Senare tids folkliga protester har därför större djup än vanlig politisk opposition, då staten hämmar grundläggande förutsättningar för att tjäna pengar och skapa sig en dräglig tillvaro.

Utöver landets beroende av oljepriset står ryskt samhälle inför grundläggande strukturella utmaningar, vilka kräver ökad ekonomisk diversifiering.

Vikande demografi minskar antalet ryssar i arbetsför ålder. Tilltagande brister i infrastruktur, hälsa, miljö och utbildning hotar att minska produktiviteten. Politiken har inte bara misslyckats att åtgärda bristerna. Den har även minskat medelklassens ekonomiska incitament att bidra till sådan diversifiering.

Vad som oroar mest är den ökade politiska polarisering Putin nu driver fram. Den protesterande medelklassen, med rimliga krav på sina makthavare, utmålas som landsförrädare.

Det är ett farligt budskap och visar på ett förakt för dem som tills nyligen sågs som Rysslands framtid. När hån övergår i hot mot de protesterande, alienerar och provocerar Putin just de grupper som har störst potential att medverka till landets fortsatta utveckling och visar att materiella mer än mänskliga resurser ses som källan för Rysslands tillväxt.

Ekonomin må vara god, men så länge den politiska sjukan sprider sig i samhällskroppen växer riskerna för rysk ekonomi när folk nu fått nog av Putin.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST