ESV-PROGNOS: SER HÖGRE ÖVERSKOTT STATENS BUDGETSALDO 2018 (NY)

2018-06-14 10:33

(Tillägg: i första och tredje stycket samt från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) Ekonomistyrningsverket, ESV, bedömer att statens budgetsaldo visar ett överskott på 53 miljarder kronor i år och ett underskott på 1 miljard kronor nästa år. För 2020 väntas ett överskott på 50 miljarder kronor.

Det skriver ESV i en budgetprognos.

I den senaste prognosen, i april, räknade ESV med ett budgetsaldo på 49 miljarder kronor för 2018 och -7 miljarder kronor för 2019. För 2020 spåddes +44 miljarder kronor.

Att ESV räknar med att budgetsaldot försvagas kraftigt nästa år beror på att företag och även privatpersoner med kapitalplaceringar på skattekontot väntas ta ut det placerade kapitalet när räntorna stiger.

Det offentliga finansiella spndet väntas visa ett överskott på 0,5 procent av BNP i år, 0,3 procent 2019 och 0,7 procent 2020.

Det strukturella spndet väntas uppgå till 0,1 procent i år, 0,1 procent nästa år och 0,5 procent år 2020.

ESV konstaterar att statens utgifter ökar mycket i år till följd av satsningarna i de senaste budgetarna, trots att utgifterna för flyktingmottagandet faller kraftigt. Samtidigt ökar skatteintäkterna betydligt långsammare, främst på grund av att hushållens kapitalvinster minskar. Dessutom bidrar skattesänkningar till att dämpa skatteintäkterna.

Överskottet i det finansiella spndet blir därmed lägre än förra året enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

"Högkonjunkturen i svensk ekonomi når sin topp 2018 och BNP-tillväxten är fortfarande hög. Nästa år bromsar tillväxten in, främst till följd av att investeringarna stiger långsammare", skriver.

Enligt ESV klaras dock utgiftstaket med god marginal och förutsättningarna för kommunsektorn att klara balanskravet är goda i år, men försvagas nästa år.

Samtidigt konstaterar ESV att deras prognos nu pekar på ett strukturellt spnde som är lägre än en tredjedels procent 2019, då det nya lägre överskottsmålet börjar gälla.

"Om det strukturella spndet under flera år är lägre än målnivån skulle det indikera en risk för att det faktiska spndet är för lågt för att målet ska nås över en konjunkturcykel", skriver ESV.

Prognoser

2018 2019

Budgetsaldo 53 -1

Marginal utgiftstak 56 91

Off finans spar %/BNP 0,5 0,3

BNP (kalenderkorr) 2,7 1,5

Prognoser (april)

2018 2019

Budgetsaldo 49 -7

Marginal utgiftstak 59 89

Off finans spar %/BNP 0,4 0,3

BNP (kalenderkorr) 2,5 1,4

Bild: Budgetprognoser från regeringen, KI och ESV

http://i.direkt.se/180614/557635301.png

Direkt-SE