EMU: ARBETSKRAFTSBRIST KOMMER INTE LYFTA LÖNER MYCKET - CAPITAL

2018-03-14 16:24

STOCKHOLM (Direkt) Arbetskraftsbrist är ett växande problem i delar av euroområdet och kommer sannolikt att bestå till följd av missmatchning av kompetens och hinder för arbetskraftens rörlighet. Men givet den stora mängden lediga resurser på arbetsmarknaden i länder som Italien och Spanien, och försvagningen av arbetskraftens förhandlingsstyrka, lär detta inte ge något större tryck uppåt på löneökningstakten i euroområdet.

Det skriver Capital Economics i en analys.

De noterar att andelen företag inom industrin och tjänstesektorn i euroområdet som nu rapporterar att arbetskraftsbrist begränsar produktionen är på rekordhöga nivåer, och på den högsta nivåerna sedan finanskrisen för byggsektorn. Föga förvånande är bristen på arbetskraft som högst i länderna med lägst arbetslöshet, som Tyskland och Nederländerna.

"Men problemet sprider sig till länder med högre arbetslöshet. Till exempel har andelen företag i Frankrike som anger att arbetskraftsbrist begränsar deras produktion nästan dubblats det senaste året, till 19 procent. Det handlar därför inte bara om en brist på arbetslösa personer", skriver Capital Economics, som noterar att det även i Tyskland finns runt dubbelt så många arbetslösa som lediga platser.

I stället handlar det om bristande kvalifikationer hos de arbetslösa och/eller att företagen inte erbjuder tillräckligt attraktiva villkor vad gäller arbetstid, löner och incitament till att flytta.

Capital Economics räknar med att bristen på arbetskraft blir bestående. Bland annat eftersom det kommer att ta tid att göra något åt missmatchningen vad gäller färdigheter. Till exempel väntas andelen jobb som kräver högre utbildning överstiga andelen som har högre utbildning och det är svårt för de arbetslösa i södra Europa att flytta dit jobben finns eftersom de inte har språkfärdigheterna för det. Att integrera flyktinginvandrare på arbetsmarknaden tar också lång tid.

Denna bestående brist kommer att sätta ett tryck uppåt på lönerna, utgår man bara från bristtalen bör löneökningarna (mätt som ett viktat genomsnitt av löneökningstakten i industrin, tjänstesektorn och byggsektorn) stiga till runt 4 procent nästa år, från nuvarande 2,1 procent.

"Men vi tvivlar på att löneökningstakten blir så stark. Även om företagens uppfattning om arbetskraftsbrist indikerar att det finns få lediga resurser på arbetsmarknaden, tyder mått som bred arbetslöshet på annat. Dessutom har nedgången för fackföreningarna och trenden mot mer flexibla arbetsmarknader försvagat arbetarnas förhandlingsstyrka. Och i vissa länder indexeras lönerna efter inflationen, som är låg", skriver Capital Economics.

De räknar själva med en gradvis uppgång i löneökningarna, till runt 2,5 i slutet av 2019.

"Detta kommer att göra det möjligt för ECB att gå långsamt fram med policynormalisering. Men i den utsträckning brist på arbetskraft begränsar företagens produktion kommer kapacitetsbegränsningar dock att tynga BNP-tillväxten", skriver Capital Economics.

Direkt-SE