MEDIVIR: POSITIVA RESULTAT AV REMETINOSTAT GEL I FAS 2

2017-10-13 12:49

STOCKHOLM (Direkt) Medivir meddelar effekt- och säkerhetsresultat från den fas 2-studie som utvärderade remetinostat gel i patienter med Mycosis Fungoides (MF)/kutant T-cellslymfom (CTCL), i tidigt stadium.

Studien påvisade att hudlesionernas svårighetsgrad reducerades av remetinostat gel 1 procent, applicerat topikalt två gånger om dagen. Remetinostat åstadkom en kliniskt signifikant lindring av klåda hos de patienter som led av kliniskt signifikant klåda vid studiens början. Remetinostat uppvisade även god tolerabilitet utan systemiska biverkningar.

Resultaten ingår i ett abstract, publicerat på European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Cutaneous Lymphoma Task Force, en konferens som hålls i London 13-15 oktober.

Andelen patienter som uppnådde partiell eller fullständig bekräftad behandlingsrespons utgjorde studiens primära effektmått. Studien visade att behandlingsarmen med remetinostat gel 1 procent två gånger om dagen uppvisade den högsta andelen patienter med bekräftad behandlingsrespons, vilket inkluderar en patient med fullständig respons.

I studien mättes även, som sekundärt effektmått, effekten av remetinostat gel på svårighetsgraden av klåda. Bland patienterna med kliniskt signifikant klåda vid så kallad baseline återfanns den högsta andelen patienter som uppnådde kliniskt signifikant lindring av klåda jämfört med baseline (80 %) i den arm som behandlades med remetinostat gel 1 procent två gånger om dagen.

"Den positiva effekt som remetinostat visar på både hudlesioner och pruritus vid CTCL i tidig fas är mycket uppmuntrande, och detta gäller även säkerhetsprofilen", säger Medivirs medicinska chef John Öhd.

Baserat på resultaten av fas 2-studien avser Medivir inleda diskussioner med läkemedelsmyndigheter om utformningen av ett pivotalt kliniskt program för behandling med remetinostat i MF/CTCL.

Direkt-SE