OECD: BÖR FORTSÄTTA SÄNKA IMPORTTULLAR, AVVECKLA HINDER - RPT

2019-04-16 08:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kina bör undvika att rikta krediter till statsägda företag och lokala regeringar som del av finanspolitisk stimulans, fortsätta att sänka importtullar och avveckla andra hinder samt minska det statliga ägandet i kommersiella, icke-strategiska sektorer.

Kina bör också stärka upphovsrätten genom att mer systematiskt åtala brottslingar och höja böterna och också höja böterna för dem som förorenar miljön samt stoppa byggande av nya kolkraftverk.

Det är några av de viktigaste rekommendationerna som OECD ger Kina i en ny rapport.

I rapporten konstaterar organisationen att Kinas tillväxt dämpas och håller på att balanseras om mot konsumtion och tjänster, men att landet trots avmattningen fortsätter att komma ikapp andra OECD-länder.

Konsumtionen har stöttats av låg arbetslöshet och stadigt ökande löner. Hushållen lägger alltmer på e-handel och delningstjänster samtidigt som lönerna hålls uppe av arbetskraftsbrist då allt fler äldre minskar arbetskraftsutbudet.

Den senaste tidens dämpade tillväxt hänger samman med att överkapacitet i en rad industrier tynger företagens investeringar samtidigt som statliga restriktioner för bolån har bidragit till att bostadspriserna i de största städerna har planat ut och minskat fastighetsinvesteringarna. Dessutom har infrastrukturinvesteringarna försvagats då lokala regeringar inte längre får låna lika mycket.

"För att tillåta bättre bedömningar, investeringar och andra grundläggande nationalräkenskaper bör data publiceras även i reala termer och i rätt tid, enligt internationell standard", skriver OECD.

De noterar att fortsatta handelskonflikter och den svagare globala tillväxten undergräver landets export och skapar osäkerhet.

Det är framförallt process- och andra export- och importberoende industrier som påverkas av handelstullarna och små och medelstora företag är oproportioneligt påverkade.

"En ytterligare eskalering av importtullar mot kinesiska exportföretag skulle få en ännu allvarligare påverkan på aktiviteten, jobb och företagens vinster", skriver OECD.

Ställda inför dämpad inhemsk efterfrågan och färre exportorder har myndigheterna tagit till stimulansåtgärder som inkluderar skatter, tillgång till krediter och infrastrukturinvesteringar, något som OECD kritiserar.

"Stimulanserna riskerar att återigen öka företagssektorns skulder och, mer generellt, vända framgångarna med skuldminskning", varnar OECD.

Organisationen tar upp att protektionistiska åtgärder från lokala regeringar hindrar företag utifrån från att etablera sig och att denna diskriminering leder till minskad konkurrens på produktmarknaden sämre effektivitet.

Ett annat internt hinder som tas upp är "hukou", var ett hushåll är registrerat. Detta bestämmer tillgången till och kvaliteten på offentliga tjänster. Kopplingen mellan "hukou" och tjänster till bra kvalitet bör avskaffas och en miniminivå för kvaliteten säkras över hela landet för att stötta ett mer inkluderande utfall, enligt OECD. "Hukou" minskar arbetskraftens mobilitet, skriver organisationen.

Beträffande penningpolitiken uppmanar organisationen Kina röra sig mot mer marknadsbaserade instrument, samt undersöka hur de kan skifta till växelkursflexibilitet och etablera ett ramverk för att röra sin mot ett inflationsmål på medellång sikt.

OECD noterar att företagens skulder är större i Kina än i andra stora ekonomier och att detta tyder på finansiella risker.

"Infrastrukturinvesteringar kan lyfta tillväxten under prognoshorisonten, men kan leda till en ytterligare uppbyggnad av obalanser och felriktade kapitaltilldelningar, och därmed försvaga tillväxten på medellång sikt", enligt OECD.

Organisationen noterar att kinesiska infrastrukturprojekt i utlandet riskerar kraftiga skuldbördor för flera länder och uppmanar Kina att göra genomarbetade kostnads-/nyttoanalyser och ta hänsyn till det mottagande landets skuldsättning.

Digitaliseringen i Kina expanderar snabbt, men väcker också oro, både för miljön och säkerheten, och OECD uppmanar Kina att minska den vidgade digitala klyftan, bland annat genom att fler får datakunskap och billigare internettjänster i hela landet.

Även tillväxten behöver bli mer rättvist fördelad, bland annat genom en bredare skattebas. Låginkomsttagare skulle gynnas om minimibidraget till socialförsäkringarna, som i dag tas ut av alla oberoende av inkomst, avskaffades, och pensionsåldern bör höjas för att göra pensionssystemet mer hållbart.

OECD konstaterar vidare att föroreningar skördar många liv i Kina och att dessa bör minskas under skadliga nivåer genom höjda miljöskatter och böter för dem som förorenar liksom mer investeringar i anläggningar som minskar utsläppen.

"En prioritering är att stoppa byggandet av nya koleldade kraftverk", skriver OECD.

Direkt-SE