Fotograf: Unsplash

Mindre macho – mera mod

Trots Trump, Bolsonaro och Boris Johnson är dagens hårda mansideal passé. Ledare som vågar visa sårbarhet är de verkliga vinnarna, säger Jonas Nyman, före detta riskkapitalist i nya boken ”Manlighetskoden”.

”PÅ MÅNGA ARBETSPLATSER råder ett typiskt machoideal som bygger på att man ska vara en vinnare, alltid tävla, vara lojal med gruppen och aldrig visa sig svag. Men forskning visar på att ett mer relationsrelaterat ledarskap, baserat på traditionellt sett mer kvinnliga värden, skapar mer inkluderande arbetsplatser och framgångsrikare företag”, säger Jonas Nyman.

Företag marinerade i ett förlegat mansideal är varken bra för medarbetarna, affärerna eller samhället i stort.

Denna tes är utgångspunkten i hans och Ulrika Sedells nyutkomna bok "Manlighetskoden".

Deras nylanserade begrepp står för ett slags motpol till machomannen.

I boken varvar de forskning om ledarskap med intervjuer med femton män och en kvinna, som tidigare har levt som man, i ledande befattningar som alla har brutit mot de traditionella mansnormerna på olika sätt.

Det mansideal som är dominerande i västvärlden i dag kan härledas till 1700-talets början då jordbrukssamhället började omvandlas till ett industrisamhälle.

Då myntades begreppet chef, familjen delades upp och arbetet hamnade i fokus.

Trots att mycket har förändrats på 300 år visar studier att könsrollerna som tog form då - med mannen som skulle vara stark och självbehärskad och kvinnan omhändertagande och känslig - lever kvar än i dag.

”Alla blir förlorare av de stigmatiserade könsrollerna. Kvinnor som vill göra karriär måste i många fall lära sig att spela männens spel för att passa in. Och undersökningar visar att män försakar nära relationer och familjen för att göra karriär. Om medarbetare och ledare inte är autentiska i sina yrkesroller kan företagen inte dra nytta av deras fulla potential.”

Det finns såklart personer som trivs med machokulturen och kan relatera till den. Men Jonas Nyman menar att statussymboler som dyra bilar och fina klockor och total hängivenhet åt arbetet kan vara kul under en begränsad tid - men mitt i karriären brukar livet komma i kapp.

”Då är det många som inser att det finns annat som är viktigare, som nära relationer och familjen.”

Samtidigt pågår en aktiv jämställdhetsdebatt i Sverige. Det pratas om vikten av att driva företag med en starkt gemenskapande vision och att lyfta fram kvinnor i ledande positioner. Svenska företag kännetecknas också av relativt platta hierarkier där allas röster räknas.

Men forskning visar att när företag tycker sig vara jämlika, utan att ha gått hela vägen, tappar frågan i vikt i organisationen.

Till viss del stämmer heller inte bilden av Sverige som ett föregångsland. Exempelvis går 99 procent av riskkapitalet till företag med manliga entreprenörer och 97 procent av alla partner på riskkapitalbolagen är män.

”Det faktum att vi upplever oss vara jämlika och inkluderande gör att vi missar de subtila skillnaderna i förutsättningar mellan män och kvinnor. Det kan handla om att männen på ett naturligt sätt inkluderas i gänget medan en kvinna får vara med lite på nåder.”

För att en företagskultur ska präglas mindre av rädsla för att göra eller vara fel och mer av en nyfikenhet till det som är nytt och annorlunda, måste det till en djupare förändring, säger Jonas Nyman.

”Det krävs att man rannsakar sig själv som som ledare, tittar på vilken jargong man har i organisationen och bestämmer sig för vilken riktning företaget ska ta.”

Han hoppas att machoidealet i framtiden ersätts med ett mer humant ideal, där man kan vara öppen med om att man har ett problem och få stöd av sina medarbetare och kolleger.

Läs mer: Volvo Cars vd: ”Att jobba på en skyddad marknad – ett monopol med bara män – gynnar självklart mig som man”

Det handlar inte om att göra arbetsplatsen till en terapisession där man ältar sina privata bekymmer, menar han, utan snarare om att vara transparent med sina svagheter så att man kan komplettera varandra på jobbet och bygga fungerande team.

”I slutändan är det en ekonomisk fråga - företag tjänar på att ha medarbetare som känner sig sedda och trygga. Då blir de mer närvarande och engagerade och gör ett bättre jobb.”

I sin roll som rådgivare till företagsledare möter Jonas Nyman många som strävar efter att vara mer autentiska på jobbet, våga visa sig sårbara och vara mer accepterande för medarbetare som skiljer sig från normen, men upplever att de ofta behöver hjälp för att komma vidare.

Att lyfta fram goda förebilder tycker han är extra viktigt i dagens läge när det finns flera exempel på män i ledande befattningar runt om i världen som på många sätt är urmodellen av machomannen, exempelvis Donald Trump i USA, Jair Bolsonaro i Brasilien, Viktor Orbán i Ungern och Boris Johnson i Storbritannien.

”När man ser dem kan man fråga sig om vi är på rätt väg. Men jag är trots allt hoppfull. Jag tänker att vi väl måste ha nått machopeaken snart så att trenden kan vända.”

”DYRA BILAR OCH FINA KLOCKOR OCH TOTAL HÄNGIVENHET TILL ARBETET KAN VARA KUL UNDER EN BEGRÄNSAD TID - MEN MITT I KARRIÄREN BRUKAR LIVET KOMMA I KAPP.”

Läs även Omgiven av män – hon är Sveriges enda kvinnliga hockeyagent

77 procent är män i ledningsgrupperna i de 30 största svenska börs-bolagen. I USA är siffran 72 procent, i Tyskland 85  procent.  
Källa: Albright. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST