Fotograf: Unsplash

Kyligare för svensk ekonomi när tillväxt och inflation dämpas enligt ny OECD-rapport

"En fortsatt fördjupning av handelsspänningarna sedan maj får allt större inverkan på förtroendet och investeringarna, vilket spär på osäkerheten."

Den svenska ekonomin väntas bromsa in, med svagare export och dämpade investeringar, samtidigt som hushållen blir mer försiktiga. Penningpolitiken förblir expansiv och det finns även utrymme för finanspolitiken att ge stöd.

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i höstprognosen, Economic Outlook, som presenterades på torsdagen.

OECD skriver att svag export och svaga företagsinvesteringar i spåren av den globala inbromsningen och större osäkerhet, dämpar den ekonomiska tillväxten. Lågt konsumentförtroende och dämpade löneökningar håller ned den privata konsumtionen. Bostadsinvesteringarna fortsätter att krympa, men från en hög nivå och i en långsammare takt.

Arbetslösheten stiger, men kanske inte så snabbt som indikerats av den senaste tidens data. Dämpad aktivitet, långsammare höjningar av energipriserna och avtagande effekter från kronförsvagningen har dragit ned inflationen till under 2-procentsmålet.

Penningpolitiken fortsätter att stötta ekonomin trots den väntade räntehöjningen i december.

"Dämpad tillväxt, stor osäkerhet och en inflation under målet kommer troligen att senarelägga fler räntehöjningar under de kommande två åren, då fördelarna med en expansiv policy överväger potentiellt skadliga bieffekter på hushållens skulder och resursallokeringen", skriver OECD.

Utrymmet för ytterligare penningpolitiska stimulanser, om tillväxt och inflation faller, är däremot begränsat.

Automatiska stabilisatorer kommer tillsammans med diskretionära åtgärder om 0,5 procent av BNP för 2020, att ge stöd å aktiviteten. Med budgetöverskott och skuldnivå på 35 procent av BNP så finns det utrymme för ytterligare stimulanser om den ekonomiska situationen försämras ytterligare.

Att hålla ned arbetslösheten kommer att bli en utmaning. Den strama arbetsmarknaden de senaste åren har gett sysselsättning åt lågutbildade och nyanlända, som nu står inför större utmaningar.

Svag global efterfrågan, inte minst för insats- och kapitalvaror som är viktiga för Sverige, och global osäkerhet kommer att fortsätta att tynga exporten och företagens investeringar. Bostadsinvesteringarna väntas bottna då lagren av osålda bostäder minskar, men även om bopriserna stabiliserats och det finns en generell bostadsbrist så väntas ingen snabb uppgång i byggandet.

Det råder samtidigt en stor osäkerhet om hur sysselsättningen kommer att reagera på inbromsningen och förmågan hos de nya arbetsmarknadspolitiska åtgärderna att motverka en uppgång i arbetslösheten.

Med osäkerheten runt arbetsmarknaden och dämpade löneökningar så kommer hushållen att förbli försiktiga i sin konsumtion, trots skattesänkningar.

"Riskerna runt den globala miljön ligger på nedsidan och lägre global tillväxt och intensifierade handelsspänningar kan minska den svenska exporten och investeringarna ytterligare. Men den starka budgetsituationen kan tillåta en mer expansiv finanspolitik att dämpa nedgången", skriver OECD.

Globalt väntas tillväxten uppgå till 2,9 procent i år och 2,9 procent nästa år, efter en ökning med 3,5 procent 2018. Under 2021 väntas en tillväxt på 3,0 procent.

I interimsprognosen i september såg OECD en global BNP-tillväxt på 2,9 procent i år och 3,0 nästa år.

"En fortsatt fördjupning av handelsspänningarna sedan maj får allt större inverkan på förtroendet och investeringarna, vilket spär på osäkerheten", skriver OECD.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.