ANNONS
Catrin Åkerlund, skatterådgivare Grant Thornton.

5 tips inför 2020

Snart är årsskiftet här och det finns många beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Här ger Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton, tips inför bokslut och deklaration.

Catrin Åkerlund jobbar främst med ägarledda bolag - och även om skattefrågorna alltid är aktuella, så hamnar de högst upp på listan inför årsskiftets bokslut och deklaration. Enligt Catrin är en sak speciellt viktig och det första man bör titta på - om man som företagare tar ut rätt lön.

“Lönen påverkar inte bara vilken skatt du betalar utan även de sociala förmåner som du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga begrepp att tänka på inför ett nytt beskattningsår”, berättar Catrin Åkerlund. 

Catrins tips är att du inte ska ta ut för hög lön utifrån skattesynpunkt, men inte heller för låg lön utifrån de sociala förmånerna.

Nya regler vid generationsskifte

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. De nya reglerna hanterar till viss del den skattemässiga särbehandling som tidigare funnits vid överlåtelser av företag inom närståendekretsen jämfört med överlåtelser till utomstående. 

“Lagen innebär att om vissa förutsättningar är uppfyllda ska en andel i ett fåmansföretag inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.”

Värnskatten försvinner

Den stora skatteförändringen i regeringens budgetproposition för 2020 är framför allt att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt avskaffas. 

“Det innebär att den statliga skatten på tjänsteinkomster högst kan uppgå till 20 procent mot tidigare 25 procent. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Därför kan det vara smart att se över om till exempel en bonusersättning som beskattas i tjänst kan betalas ut under 2020 istället för 2019”, säger Catrin Åkerlund.

Har du lånat pengar till fåmansföretag?

Då ska du fundera över om du kan omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott. Detta innebär att du kan öka anskaffningsvärdet på dina aktier, vilket också höjer årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. 

“Tillskott som har skett före 31 december får, om de ses som varaktiga, räknas med redan för nästa inkomstår.”

Återföring av bokslutsdispositioner

En annan aspekt Catrin menar att man bör kolla på, är om man kan göra en återföring av bokslutsdispositioner i fåmansföretaget.Bokslutsdispositioner innebär att ett belopp är redovisat som obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder. 

“Genom att lösa upp dessa obeskattade reserver kan man öka bolagets fria egna kapital och därmed öka utdelningsmöjligheterna. Bolagsskatt betalas vid upplösningen.”

Starta fåmansföretag innan årsskiftet

Till sist uppmanar Catrin att om du vill förvärva ett fåmansföretag, gör det innan årsskiftet. Detta för att inte gå miste om möjligheten att tillgodoräkna dig gränsbelopp för år 2020 enligt den så kallade förenklingsregeln.

“Förenklingsregeln får tillämpas på ett företagsinnehav per person och uppgår till 177 100 kr beskattningsår 2020 om du är ensam ägare. Gränsbeloppet beskattas med 20 procent vid utdelning eller kapitalvinst. Detta gäller både ett nytt holdingbolag såväl som ditt direktägda verksamhetsbolag”, avslutar Catrin Åkerlund.

Vill du ha fler tips inför årsskiftet? Här har Grant Thorntons skatteexperter samlat aktuella tips inför bokslut och deklaration!