Fotograf: Pontus Lundahl/TT

Konsultbolaget: ”Det stämmer - vi har väldigt ambitiösa mål”

Bolaget siktar på att fortsätta växa försäljningen med drygt 30 procent per år till år 2025.

Konsultbolaget Transcendent Group, specialiserat inom Governance, Risk och Compliance (GRC), ska både växa geografiskt i Europa samt via ökade digitala satsningar på så kallad regulatory technology, reg-tech.

Det säger Martin Malm som är största ägare och vd för Transcendent Group i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av bolagets aktie på handelsplattformen Nasdaq First North Premier i höst.

Transcendent Group beskriver sig som ett värdebaserat konsultbolag som jobbar med tre områden som hjälper organisationer att hålla ordning och reda.

”Governance handlar om stöd i ledning och styrning. Vi hjälper organisationer att sätta regelverk och policys på plats. Risk handlar om att hjälpa organisationerna att hantera de risker som man har. Det betyder inte att man ska ta bort riskerna, utan det handlar om att vi hjälper dem att få riskerna på rätt ställe i verksamheten. Compliance, på svenska regelefterlevnad, handlar om att hjälpa organisationer att följa de regler och förordningar de ska följa”, säger Martin Malm.

Hur många konsulter har ni och var är ni verksamma?

”I dagsläget är vi knappt 150 konsulter. Vi startade verksamheten i Sverige och sedan har den vuxit i Norden. Nu befinner vi oss i åtta olika länder i norra Europa.”

Transcendents kunder återfinns främst bland bank- och kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag och myndigheter.

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Transcendents vd Martin Malm till höger

Flera svenska börsföretag är verksamma inom management-konsultverksamhet. Vad skiljer det från governance?

”Ibland möts vi av den frågan. Management handlar om att utveckla verksamheten och driva den framåt, medan governance handlar mer om att stödja verksamheten att hålla ordning & reda, exempelvis via ett ledningssystem eller någon form av policys, anvisningar och regelverk. Många gånger är det styrelsen som pekar ut riktlinjer kring governance.”

Ni sålde för 181 miljoner kronor i fjol, varav informationssäkerhet var det största intäktsområdet med 30 procent av försäljningen. Kommer det förbli så framöver?

”Ja, det är min bedömning. Vi har sett en enorm ökning av informationssäkerhetsområdet under de senaste åren. Det händer väldigt mycket negativa händelser. Norsk Hydro hade nyligen en stor incident där de förlorade nästan en halv miljard kronor för att deras verksamhet blev kidnappad via en så kallad ransomware. Det finns ett stort och växande behov av att arbeta med att få informationssäkerhet på plats.”

Ni har haft snabb tillväxt inom området Privacy som har vuxit till 18 procent av er försäljning. Är det de nya dataskyddsreglerna GDPR som har gynnat er?

”Ja. Jag har jobbat med personuppgiftsfrågor sedan i början av 2000-talet, men den stora förändringen skedde när det kom ett regelverk som tvingade aktörer att beakta risken för stora potentiella böter. Det har lett till att alla har agerat mycket mer kraftfullt för att få det här på plats. Det har drivit en stor del av den verksamheten under 2016 till 2018. Men vi ser också ett fortsatt behov av att jobba med att underhålla och efterleva regelverket, så även om reglerna började gälla i maj 2018 jobbar vi fortsatt väldigt mycket med att hjälpa våra kundorganisationer att följa de här reglerna.”

Ser ni några nya stora regleringar som kan driva efterfrågan framöver?

”Ja, man upphör inte att förvånas över den våg av regleringar som kommer. Det sker inte i form av en stor våg utan stötvis. Många gånger är det drivet av trauman där redovisningsskandalen i Enron var den initiala händelsen i början av 2000-talet som ledde till att det kom ett stort antal regelverk. Motsvarande sker nu exempelvis inom penningtvätt. Regelverken utvecklas samtidigt. Inom penningtvätt är vi inne i fjärde generationen och vi bedömer att det kommer att komma andra generationer inom andra regelverk, tillsammans med att det även planeras nya regelverk. Här är vår målsättning att automatisera och få till ett bättre stöd att efterleva gällande regelverk, vilket vi gör genom vår satsning inom reg-tech.”

Vad ska ni göra med emissionspengarna på 30 miljoner?

”Största delen kommer vi att använda till att utöka vår satsning på den digitala utvecklingen där vi ser en väldigt stor potential att hjälpa våra kunder att effektivisera och minska sina totala kostnader. Inom vissa områden motsvarar kostnaderna för att leva upp till regelverk upp till 10 procent av kundens omsättning - det tror jag är osunt.”

Hur är arbetsmarknaden för konsulter och vad gör ni för att behålla duktiga medarbetare?

”Arbetsmarknaden är fantastisk. Jag är avundsjuk på mina medarbetare som har så många alternativ att välja mellan. Samtidigt är arbetsgivarfrågor vårt unika värde. Vi måste göra allt vi kan för att vara den bästa arbetsgivaren. Det är något vi har tävlat i sedan 2012. Vi lägger enormt stor energi på att bygga medarbetarnas individuella varumärke. Vi sätter stort fokus på att alla personer vi attraherar och rekryterar är handplockade och sedan bygger vi starka personliga varumärken - allt för att vi ska kunna attrahera, utveckla och bibehålla de bästa personerna.”

Transcendents omsättning har vuxit med 22 procent per år historiskt. Ni har som mål att växa 30 procent per år de kommande tre åren. Hur ska ni mäkta med denna acceleration utan att tappa kvalitet i organisationen?

”Det stämmer - vi har väldigt ambitiösa mål. Samtidigt ska vi inte börja göra någonting helt annorlunda, utan vi ska fortsätta leverera tjänster och produkter inom GRC-området. Det digitala benet, som vi har etablerat under 2019, kommer att bli en större del av vår tillväxt. Jag förväntar mig också högre tillväxt från de nya geografiska marknader där vi har etablerat oss, vilka är betydligt större än de marknader vi har varit på hittills. Samtidigt ska vi etablera oss på helt nya geografiska marknader. Vårt mål är att vara på alla de geografiska platser där det finns ett behov av GRC-tjänster. Där är vi inte nu.”

Under 2018 stod Sverige och Norge för 93 procent av bolagets omsättning medan nya marknader stod för 6 procent.

Ni ska visserligen fortsätta fokusera på GRC-området, men ni ska göra det i för er delvis nya länder. Är det svårare att driva företag i andra länder än i ens hemland?

”Ja, det är svårare, men vi har prövat vår förmåga och finns nu i åtta länder så min bedömning är att vi absolut har det som krävs.”

Avser ni enbart växa organiskt eller även via förvärv?

”Vi har inte vuxit via förvärv historiskt. Det finns en utmaning att förvärva kunskapsföretag där det centrala är att attrahera medarbetarna. Men vi stänger inga dörrar för framtida förvärv”, säger Martin Malm.

Transcendent har utöver målet om en årlig omsättningstillväxt på minst 30 procent över en treårscykel även som mål att ha en rörelsemarginal på ebitda-nivå om minst 7 procent.

”Allt eftersom verksamheten expanderar och omsättningen relaterat till högmarginalaffärsområdet Regtech ökar, förväntas ebitda-marginalen kraftigt förstärkas med målsättningen om en ebitda-marginal om minst 25 procent och en omsättning om 1,2 miljarder kronor år 2025”, skriver Transcendent i prospektet.

Bolaget siktar således på att fortsätta växa försäljningen med drygt 30 procent per år till år 2025.

Under januari till juni 2019 var de totala intäkterna 97 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om blott 2 procent.

”Omsättningsökningen hänförs huvudsakligen till bolagets nya marknader, medan bolaget inom etablerade marknader har haft en del utmaningar under första halvåret”, står det i prospektet.

Rörelseresultatet (ebit) för första halvåret var 0,7 miljoner kronor, jämfört med 11,5 miljoner samma period i fjol. Tack vare genomförda förändringar ser dock bolaget en mer positiv bild för hösten, är budskapet.

Vad är de största utmaningarna på er resa?

”Humankapitalet är där kampen står. Det är otroligt viktigt och vi måste vara otroligt ödmjuka inför det faktum att det gäller att attrahera de bästa. Lyckas man med det har man alla förutsättningar att vara framgångsrik. Det är därför vi har ett stort fokus och satsar på våra medarbetare. Målsättningen är att vara annorlunda än våra konkurrenter.”

Känner ni av den efterfrågeinbromsning som det vittnas om i industrisektorn?

”Vi har inte märkt av någonting än. Där har vi kanske en fördel av att vi jobbar med just Governance, Risk och Compliance-området som är ett tjänste- och produktområde där våra kunder kanske känner sig mer 'tvingade' att ha saker på plats. Detta är vi samtidigt ödmjuka inför. Vi har gått med vinst alla år sedan vi startade 2001 - även exempelvis 2008 som var ett ganska svårt år för många andra. Jag ser i nuläget inga trender som pekar på att våra kunder väljer att inte investera i GRC-området som en konsekvens av konjunkturen.”

Regelefterlevnadsområdet har generellt vuxit på senare år. Det skulle kunna öka organisationers incitament att bygga upp egna avdelningar snarare än att anlita konsulter?

”Så är det självklart. En verksamhet har tre alternativ när det gäller att hantera exempelvis regelefterlevnad. Antingen har man en organisation helt och hållet 'in-house', eller så väljer man en lösning där man har ledarskapet på plats och jobbar med så kallad co-sourcing, som är en blandad lösning där man har medarbetare och konsulter för att hantera topparna. Den tredje lösningen är att man helt och hållet lägger ut verksamheten. Tittar man på marknaden så arbetas det i alla dimensioner. Det är en jättelik utmaning att få det här på plats. Många vill nog ha en lösning där man har alla medarbetare inom organisationen, men det är utmanande att attrahera och behålla folk. Det är ganska stora kostnader med tanke på att personalomsättningen är rätt hög.”

Transcendents aktieerbjudande inför noteringen består av en nyemission på cirka 30 miljoner kronor före transaktionskostnader samt en försäljning av befintliga aktier från huvudägarna motsvarande cirka 20 miljoner kronor.

Du äger en tredjedel av Transcendent Group före erbjudandet, men säljer aktier och minskar till ungefär en fjärdedel. Förblir du lika engagerad i bolaget framöver?

”Absolut. Det här är bara början på en resa. Jag ser inte det här som en ändhållplats på något sätt, utan nu har jag spänt bågen för 2025 och det är de målen som gäller för mig”, säger Martin Malm.

Huvudägarna kommer sammanlagt inneha cirka 57 procent av bolaget efter erbjudandet. Priset per aktie är 31 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på Transcendent om runt 170 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Inför erbjudandet har Swedbank Robur åtagit sig att förvärva aktier till ett värde om 18 miljoner kronor, motsvarande 36 procent av erbjudandet.

Anmälningsperioden löper från den 1 oktober till den 15 oktober 2019. Beräknad första dag för handel i aktien på Nasdaq First North Premier är den 22 oktober.

Avanza Bank är finansiell rådgivare till Transcendent Group i samband med erbjudandet. Kanter är legal rådgivare.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST