Fotograf: Pexels

Därför ger fler kvinnliga styrelseledamöter bättre resultat

Förklaringen till varför fler kvinnliga styrelseledamöter i ett bolag ger bättre resultat har länge varit höljd i dunkel. En internationell studie har hittat ett tänkbart svar: De håller manliga vd:ar med på tok för gott självförtroende i schack.

Branscher som läkemedel, mjukvara, utvinning av kol och byggindustrin tenderar att ha vd:ar med en mer skev syn på sin egen förträfflighet i förhållande till sin kompetens och intelligens än exempelvis vd:ar i telekombranschen.

Det visar en studie från tre professorer i Storbritannien samt en i Spanien, enligt en artikel i Harvard Business Review.

Problemet med vd:ar med på tok för gott självförtroende är att de riskerar att fatta kaxiga beslut som äventyrar bolagets resultat.

Genom att studera drygt 1 600 amerikanska bolag under perioden 1998–2013 har professorskvartetten funnit att kvinnliga styrelseledamöter håller dessa män i schack.

Att de har valt att begränsa studien till just självförtroende har två förklaringar.

Dels har tidigare forskning visat att en kaxig vd kan vara förödande för bolaget, dels är den sortens överdrivet självsäkert beteende mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor.

Genom ett överdrivet självförtroende tenderar vd att övervärdera möjligheter och undervärdera risker och därmed sätts stora aktieägarvärden på spel.

I det avseendet fann forskarna bland annat att en av de stora fördelarna med att ha minst en kvinnlig styrelseledamot är att bolaget ser saker ur fler synvinklar, vilket banar väg för bättre resultat.

Tidigare forskning har också visat att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter eftersom de inte har något ”gubb-nätverk” att ta hänsyn till.
Det gör en styrelse med kvinnliga ledamöter mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut samt pusha vederbörande att överväga olika alternativ.

Det kan i sin tur dämpa vd samt motverka partiska beslut.

Forskarna undersökte också huruvida vd:arna visade mindre benägenhet att utstråla överdrivet självförtroende när det fanns kvinnor i styrelsen samt hur det påverkade beslutsfattandet och därmed vd-prestationen.

Som mått på om vd hade ett överdrivet självförtroende eller ej tittade forskarna bland annat på hur väl 516 aktier presterade under finanskrisen 2007–2009.

Resonemanget löd att om vd är säker på att det bolag han driver ska prestera är vederbörande mer villig att behålla aktierna/optionerna i bolaget. Men om marknadsvärdet på bolaget redan ligger högt signalerar en vd som behåller aktierna övertro på sin egen kraft. Inte minst om den förväntade prestationen uteblir.

Efter att även ha kontrollerat för faktorer som alltifrån storlek på bolag, vinst, hävstångseffekt, tillväxtmöjligheter och företagsmässig styrning samt vd-egenskaper som ålder, tid i rollen, utbildning, professionell bakgrund och erfarenhet fann professorerna att vd:ar för bolag med kvinnor i styrelsen lättare backar kring riskfyllda beslut och investeringar.

När man undersökte kvinnliga vd:ar fanns dock inte ett spår av den effekten.

Professorskvartetten har inte kunnat fastställa om det beror på att kvinnliga vd:ar tenderar att visa sig mindre självsäkra då endast 2,9 procent av vd:arna var kvinnor.

Oavsett vilket så var en sak klar.

Effekten i form av en mer försiktig hållning från vd var dessutom uppenbar redan vid så lite som en kvinna i styrelsen i form av positiva effekter på alltifrån marknadsvärde till avkastning på tillgångar och kapital.

Forskarna anser att studien ger två viktiga hintar om hur styrelser kan sättas samman på bästa sätt framöver.

För det första har kvinnlig styrelserepresentation positiva effekter på resultatet och det kan vara än viktigare i branscher där vd tenderar att ha en särskilt skev syn på sin kompetens och intelligens visavi sin faktiska förmåga.

För det andra kan det vara extra fördelaktigt när det gäller bolagets förmåga att hantera och ta sig igenom kriser.


Läs även: Svenska bolag långt ifrån jämställdhetstoppen i världen