Fotograf: TT

Ingves senaste räntedrag

Riksbanken lämnar räntan oförändrad.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent.

Enligt Infront Datas enkät väntade samtliga av tio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

Direktionen var enig om räntebeslutet och räntebanan.

Riksbanken upprepar också att den ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020, enligt beslutet från april.

Riksbanken ser en aningen högre KPIF-inflation det närmaste året, men förändringarna mot tidigare prognos är mycket små.

Det framgår av Riksbankens nya prognos.

Även när det gäller den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, är det små förändringar i prognosen.

Ekonomierna i Sverige och omvärlden har gått in i en lugnare fas, men även om konjunkturen dämpas lite snabbare än väntat fortsätter resursutnyttjandet att vara högre än normalt. Detta bidrar till att inflationen förblir nära målet.

Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande i samband med räntebeskedet på torsdagen.

Riksbanken räknar nu med att omvärldskonjunkturen de kommande åren blir ungefär i linje med ett historiskt genomsnitt. Banken noterar att stämningsläget har försämrats under året, bland annat till följd av handelskonflikten mellan USA och Kina och osäkerhet kring brexit.

"Marknadsräntor har fallit påtagligt och även inflationsförväntningarna har fallit, framför allt i euroområdet. Flera centralbanker har sänkt sina styrräntor eller kommunicerat att penningpolitiken kan komma att göras mer expansiv. De penningpolitiska stimulanserna ger stöd åt den globala konjunkturutvecklingen", skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar vidare att BNP-tillväxten i Sverige nu ser ut att bli lite lägre jämfört med vad som bedömdes i juli och avmattningen på arbetsmarknaden ser ut att ske något snabbare än tidigare beräknat.

"Konjunkturen är dock fortsatt stark. Inflationen är sedan början av 2017 nära målet på 2 procent och de senaste inflationsutfallen har om något varit lite högre än väntat", skriver Riksbanken.

Riksbanken flaggar fortsatt för att reporäntan kan höjas mot slutet av året i början av nästa år, men påpekar samtidigt att marknadsräntorna har fallit påtagligt och att det globala ränteläget väntas vara lågt under ännu längre tid. Detta understryker, tillsammans med det försämrade stämningsläget, vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken.

Riksbanken ser fortsatt stora risker som kan påverka konjunkturutvecklingen. De nya prognoserna tar hänsyn till att stämningsläget har försämrats, "mer förutsätter att det inte blir ytterligare betydande nedgångar i förtroendet hos hushåll och företag i omvärlden och Sverige".

"Om konjunktur- och inflationsutsikterna skulle förändras kommer penningpolitiken att anpassas", skriver Riksbanken.

Riksbanken behåller sina löneprognoser oförändrade, vilket innebär att löneökningstakten stiger de kommande åren.

Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapporten på torsdagen.

"Under 2020 genomförs nya avtalsförhandlingar i ett läge när arbetsmarknaden har varit stark ganska länge samtidigt som inflationen och inflationsförväntningarna legat nära 2 procent. Dessutom väntas produktiviteten stiga något snabbare framöver. Sammantaget talar dessa faktorer för en stigande löneökningstakt", skriver Riksbanken.

Riksbanken spår löneökningar på 2,6 procent i år, 2,9 procent nästa år och 3,2 procent 2021.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST