Extra bolagsstämma i Oscar Properties

Vill få in mer pengar. 

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Oscar Properties Holding kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 september i Stockholm. 

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om ett utbyteserbjudande till innehavarna av preferensaktier, ett öppet bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, samt med anledning därav ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier och införande av ett nytt aktieslag..

Bemyndigande för styrelsen att besluta om utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom återköp av preferensaktier. Genom bemyndigandet ges styrelsen möjlighet att genomföra det tidigare offentliggjorda utbyteserbjudandet som avbröts den 11 juni. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar samtliga bolagets aktieslag vid var tid antagen bolagsordning. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra utbyteserbjudandet där vederlaget avses utgöras av nyemitterade stamaktier av serie B2, ett nytt aktieslag, dels att i övrigt ge styrelsen möjlighet att hitta lösningar på bolagets finanseringsbehov.

Bolagsordningen ändras genom att gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen höjs för att ge styrelsen tillräcklig flexibilitet i arbetet med att lösa bolagets finansieringsbehov. Vidare inför ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B2, för att möjliggöra utbyteserbjudandet.

Läs även: Oscar Properties sålde 8 bostäder – halverar intäkter och gör mångmiljonförlust


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST