Fotograf: TT

Så går det för Swedbank i skuggan av skandalerna - allt om dagens rapport

Mycket oroliga kunder, men starkt resultat än så länge - här kommer Swedbanks kvartalsrapport.

Swedbanks rörelseresultat blev 6.626 miljoner kronor i det första kvartalet. Infront Datas estimat, utifrån 16 analytikerprognoser, låg på 6.091 miljoner kronor.

Räntenettot blev 6.421 miljoner kronor, mot snittförväntan på 6.465 miljoner kronor, och provisionsnettot blev 3.070 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.104 miljoner.

Den mer volatila raden nettoresultat finansiella poster uppgick till 1.186 miljoner kronor i kvartalet, mot snittestimatet som låg på 532 miljoner kronor.

Den enhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet, Anti-Financial Crime unit (AFC), som Swedbank initierar kommer att ledas av Anders Ekedahl, som kommer att ha det övergripande ansvaret för processerna för att förhindra penningtvätt (AML) inom bankkoncernen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Den nya enheten AFC kommer att fokusera på arbetet med att förhindra penningtvätt (AML), åtgärder mot terrorismfinansiering (CTF), motverkande bedrägerier, cybersäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet", skriver Swedbank.

Utöver enhetens huvudsakliga fokusområde kommer AFC också att koordinera interna och externa utredningar inom AML-området och inkluderar även kontakter med myndigheter.

"Den delen av enhetens arbete kommer att ledas av nuvarande chefen för Group Compliance, Cecilia Hernqvist. Anders Karlsson har utsett Ingrid Harbo till tillförordnad chef för Group Compliance", heter det vidare.

Den tillförordnade vd:n Anders Karlsson säger i en kommentar att Swedbank skapar "en stark enhet fokuserad på olika aspekter av ekonomisk brottslighet".

"Enheten kommer att ha det övergripande ansvaret för bankens processer för att motverka penningtvätt inklusive ramverk och processer för kundkännedom, riskklassificering, transaktionsmonitorering och myndighetsrapportering. Vi samlar nu alla relevanta resurser och kompetenser i banken för att säkerställa robusta rutiner och vi kommer även fortsatt att investera i området", uppger han vidare.

Till följd av dessa förändringar har Anders Karlsson utsett Tarmo Pajumets till tillförordnad chef för Group IT och styrelsen har utsett Anders Erlandsson till tillförordnad chef för Internrevision. Anders Ekedahl och Tarmo Pajumets kommer båda att rapportera till vd och ingå i koncernledningen.

Ingrid Harbo rapporterar till vd och är adjungerad till koncernledningen. Alla förändringar sker med omedelbar verkan.

Swedbank meddelar att den samarbetar fullt ut med de myndigheter i Sverige, Baltikum och USA som genomför olika utredningar om Swedbanks historiska regelefterlevnad inom AML-området.

"För att ge stöd i arbetet kring olika utredningar har banken anlitat externa rådgivare, inkluderande den internationella advokatbyrån Clifford Chance som leder arbetet i den pågående interna utredningen. I sitt arbete har Clifford Chance anlitat den internationella konsultfirman FTI för att stötta med forensisk expertis", heter det också.

Clifford Chance biträder också banken i kontakterna med amerikanska myndigheter, framhåller Swedbank.

Swedbank-kunder har varit väldigt oroliga under kvartalet, men kundflykten har varit begränsad om man gör en samlad bedömning.

Det sade Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson till nyhetsbyråer efter offentliggörandet av bankens delårsrapport för det första kvartalet.

"Det har funnits mycket oro och den måste vi hantera på bästa möjliga sätt", sade Anders Karlsson.

Swedbank har fortsatt att öka sin utlåning och banken har haft ett starkt inflöde i sin fondförvaltning, framhöll Anders Karlsson som dock tillade att man ska vara ödmjuk.

Har ni upplevt någon fördyring av era upplåningskostnader i spåren av penningtvättsuppgifterna?

"Om man tittar på hur spreadarna (ränteskillnaderna) har rört sig på olika typer av skuldinstrument så har vi varit opåverkade på inlåning och opåverkade på den största finansieringskällan som är säkerställda obligationer. Vi har däremot sett en rörelse i senior icke säkerställd upplåning. Vi har dock en väldigt starkt likviditetssituation så vi behöver inte låna upp i den delen av marknaden i nuläget, så detta är inget som har påverkat oss resultatmässigt, men vi har sett ökade spreadar på vissa skuldinstrument", sade Anders Karlsson.

Kan ni kvantifiera hur mycket det rör sig om?

"På senior icke säkerställd upplåning i förhållande till våra konkurrenter ligger vi i nuläget ungefär 25 punkter högre, men det är som sagt inte en marknad vi behöver gå till i nuläget", sade Swedbank-chefen.

Vid telefonkonferensen fick Swedbank även en fråga om vilka amerikanska myndigheter som banken samarbetar med och vilka frågor som amerikanska myndigheter har ställt, men Swedbank har inte möjlighet att svara på detta på grund av rådande regelverk, var budskapet.

Swedbank samarbetar fullt ut med de myndigheter i Sverige, USA och de baltiska länderna som genomför olika undersökningar, skrev banken i delårsrapporten.

Vidare framgick att omkring 650 miljoner kronor av den ökade kostnadsmiljard som Swedbank enligt delårsrapporten räknar med för 2019 är kopplad till arbetet mot penningtvätt. En del av dessa 650 miljoner kronor är engångskostnader kopplade till den externa hjälp som Swedbank anlitar medan en del handlar om satsningar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST