Fotograf: Fredrik Persson

Nästa finanskris kan utlösas av klimatförändringarna, varnar storbanken

"Nästa kris kommer sannolikt att utlösas av något mer oväntat, till exempel kostnader för klimatförändringarna", skriver Swedbank i sin senaste konjunkturrapport.

Tillväxten i Sverige är god, trots en avmattning på svensk bostadsmarknad och oro kring global handelspolitik. Den politiska osäkerheten riskerar att sätta ekonomin på prov framöver. Men sommarens extremväder sätter också fokus på klimatförändringar och de kostnader det medför för svensk ekonomi.

Det skriver Swedbank i en konjunkturprognos på torsdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 2,7 procent i år, 1,9 procent nästa år och 1,8 procent 2020. I föregående prognos, i mars, räknade Swedbank med en tillväxt på 2,6 procent 2018 och 1,8 procent 2019.

Sverige är inne på det femte året med en tillväxt på nära 3 procent. Även om tillväxten enligt Swedbanks prognoser gradvis kommer att klinga av ned mot 2 procent under 2019 och 2020, håller Sverige en god takt både i internationell och i historisk jämförelse.

"Den främsta förklaringen till den starka tillväxten är en god global ekonomi, och att sysselsättningen i Sverige har fortsatt stiga. Varken avmattningen på bostadsmarknaden eller risken för tullar och handelskrig har satt ett nämnvärt avtryck i tillväxtsiffrorna", säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Vilka beslut som tas för att reformera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden och vilka satsningar som görs på infrastrukturen kommer spela stor roll för den svenska utvecklingen framöver.

"För att stärka svensk ekonomi behöver den nya regeringen och riksdagen ta itu med arbetsmarknaden, med fokus på integration och utbildning. Bostadsmarknaden är ett annat område som kräver handling", säger Anna Breman.

Hon tillägger att sommarens extremväder sätter fokus på klimatförändringar och de kostnader det medför för svensk ekonomi.

"Det belyser också behovet av satsningar på infrastruktur, något som är viktigt för att öka flexibiliteten på bostads- och arbetsmarknaden, men också för att nå målet om ett fossilfritt samhälle år 2045", säger Anna Breman.

Utfallen för KPIF-inflationen har legat kring eller över Riksbankens 2-procentsmål, men Riksbanken väntas bara ta små försiktiga mot en penningpolitisk normalisering.

Det skriver Swedbank i den konjunkturprognos som presenterades på torsdagen.

"Vår bedömning är att Riksbankens nästa steg blir att höja reporäntan med 0,10 procentenheter i december. Nästa år väntas reporäntan sedan höjas ytterligare två gånger vilket stödjs av en stigande underliggande inflation", skriver Swedbanksekonomerna.

De påpekar dock att osäkerheten kring Riksbankens räntehöjningar är stor och kommer, förutom utveckling av svensk inflation, också bero på hur världsekonomin utvecklas och hur det påverkar svensk ekonomi de närmaste åren.

"Den mest troliga utvecklingen är dock att vi långsamt går mot högre räntor, men att räntorna inte kommer upp i de nivåer vi hade innan finanskrisen", skriver ekonomerna.

De konstaterar att ur ett Riksbanksperspektiv så har inflationsdata sedan i våras varit svårtolkad; å ena sidan har KPIF-inflationen överraskat över Riksbankens egen prognos men å andra sidan har det underliggande inflationstrycket (KPIF exklusive energi) varit svagare än väntat.

Utvecklingen i energipriserna har varit den "springande punkten" som förklarar diskrepansen mellan de två måtten.

Sommarens torka och därmed de rekordlåga nivåerna i vattenmagasinen väntas orsaka högre energipriser i närtid. Därtill väntas högre spannmålspriser, i samband med dåliga skördar både i Sverige och globalt, leda till högre livsmedelspriser.

"Det betyder att KPIF-inflationen, med stöd av den extrema sommarvärmen, kommer att fortsätta att vara över Riksbankens inflationsmål i höst", skriver Swedbanksekonomerna.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant