Oroande trenden: Därför minskar antalet kvinnliga entreprenörer i Sverige

Kvinnor i Sverige tror sig ha betydligt sämre förmåga att starta företag än män.

I Sverige blir antalet entreprenörer allt mindre, och det beror uteslutande på att antalet kvinnliga entreprenörer minskat. Det visar en färsk rapport från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som publiceras av Entreprenörskapsforum.

Kvinnor startar färre företag, tror i lägre utsträckning att de kommer att starta företag i framtiden och har lägre tillväxtambitioner när de väl gör det.

Förklaringarna till att det ser ut som det gör är många.

Enligt rapporten är en bidragande effekt att det finns en stor rädsla att misslyckas och en lägre tilltro till sina kunskaper vilket gör att kvinnor, i lägre utsträckning, väljer att ta steget och starta företag.

Framförallt är det skillnaderna i "upplevd förmåga" som är stora mellan könen.

Männen anger de i 44 procent av fallen har den kunskap som krävs för att starta och driva företag. Motsvarande siffra för kvinnor är blygsamma 26 procent.

Skillnaden är så stor att den placerar Sverige bland de sex länder i världen där skillnaderna är som allra störst – bara ett snäpp över Korea.

Att kvinnor i en betydligt lägre utsträckning än män beviljas externt kapital anses också vara en signifikant bidragande faktor till den lägre företagsamheten.

Under 2017 investerades 11,4 miljarder kronor i svenska startups. 88 procent av kapitalet gick då till helt manliga bolag. Det visade Di Digitals granskning av könsbalansen inom det svenska riskkapitalet.

En annan förklaring enligt rapporten ska vara att kvinnliga och manliga entreprenörer tenderar att starta företag inom olika branscher, där män dominerar inom branscher med högre förädlingsvärde.

Det är främst tre branscher som räknas som kvinnodominerade avseende såväl ägare som anställda: handel och besöksnäring, utbildning samt vård och omsorg. Att framförallt välfärdssektorn påverkats av en turbulent politisk tid kan således ha påverkat i vilken mån kvinnor valt att satsa på företagande inom just den sektorn.

Även motiven bakom företagandet skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Medan den vanligaste anledningen bland män anges var en upplevd affärsmöjlighet, så är den vanligaste bland kvinnor att de önskar att byta från sitt nuvarande arbete. Desto mer erfarna entreprenörer, desto mindre skiljer sig dock motiven.

Rapporten framhåller även ett antal andra aspekter påverkar entreprenörskapets attraktionskraft bland kvinnor. Främst handlar det om den ännu cementerade bilden av att en företagare är en man. Därtill framhålls att könsuppdelade utbildningar leder till könsuppdelat företagande. Män väljer i större utsträckning än män natur och teknik medan kvinnor föredrar humaniora och samhällsvetenskap.

Ytterligare en faktor som lyfts fram är det svenska försäkringssystemets utformning som, även entreprenörskap innebär osäkerheter för såväl män som kvinnor, skapar en väldigt stor osäkerhet för kvinnor i barnafödande eller vårdande ålder.