Deloittes radikala grepp för att få bukt med jämställdheten – fokusera enbart på män

Revisions- och konsultjätten Deloitte har startat debatt i jämställdhetskretsar genom att vända upp och ned på hela sitt angreppssätt. Det innebär att man skrotar allt vad kvinnliga nätverk heter och lägger allt fokus på männen.

Tanken är att genom utbildning ge alla Deloitte-chefer den verktygslåda som krävs för att uppnå jämställdhet och ställa chefer personligt ansvariga om de inte lyckas nå dit. 
Det framgår i en artikel i Harvard Business Review av Avivah Wittenberg-Cox. Hon är vd för 20-first, ett konsultbolag inom jämställdhetsfrågor, men hon är också författare till ”Seven Steps to Leading a Gender-Balanced Business”.

Avivah Wittenberg-Cox menar att Deloitte-strategin står i bjärt kontrast till den strategi storbolag har använt under årtionden där fokus snarare har legat på att stärka vissa grupper genom att upprätta dedikerade nätverk – affinitetsgrupper eller Women Employee Resource Group, ERG.

Tanken med dessa var att få minoriteter mer inblandade i verksamheten och stärka självförtroendet för att de ska kunna avancera. Grupperna skulle även bidra till affärerna genom att ge ökad förståelse och insikt om olika kundsegment.

Xerox blev en pionjär när man sjösatte National Black Employees Association på 70-talet och idag har många storföretag upprättat specialgrupper för alltifrån svarta och HBTQ-personer till just kvinnor.
Avivah Wittenberg-Cox menar att feltänket har bestått i att assimilering betraktats som en nödvändighet för att minoriteter ska kunna avancera i näringslivet.

Hennes resonemang lyder i stället - varför ska man säga till grupper som hamnar utanför att de måste lära sig att passa in i stället för att lära dem hur de ska sticka ut?

Det har också funnits andra problem.
Nätverken har ofta saknat tillräckligt finansiellt stöd och många av de som driver dem har fått göra det på fritiden. 
Dessutom har ett sådant engagemang inte alltid setts med blida ögon från ledningens sida.

Hon tycker dock inte att ERG är ett totalt misslyckande, utan menar att många i nätverken älskar att utbyta strategier om hur man kan hantera företagskulturer dominerade av vita män.

Avivah Wittenberg-Cox menar dock att Deloittes förändrade strategi innebär att man har insett att nätverken delar in människor i konstgjorda undergrupper och isolerar dem från den makt och det inflytande som är nyckeln till hur ledare identifierar och befordrar människor.

Hon menar också parallellt med att jämställdheten i USA blivit allt sämre pågår det en maktförskjutning där summan av alla minoriteter har blivit en majoritet.
Avivah Wittenberg-Cox hävdar exempelvis att kvinnor utgör drygt hälften av alla utexaminerade på universitet i många länder, den största andelen som tar en magister- eller doktorsexamen, en majoritet av dem som plockas in i verksamheter efter examen och en majoritet av kunder och slutanvändare.

Konsult-vd:n menar att utmaningen inte består i att få fler människor att anpassa sig till föråldrade ledarskapsnormer, utan snarare förbereda chefer på att leda verksamheter med större mångfald som kan leva upp till stadigt växande efterfrågan från en alltmer diversifierad målgrupp.

Avivah Wittenborg-Cox sticker dock inte under stol med att framtiden för kvinnligt ledarskap fortfarande ligger i händerna på män, vilket gör att bolag måste följa Deloittes exempel och utbilda cheferna i mångfald för att kunna inse att just det också är bra för affärerna.