Swedbanks vd Birgitte Bonnesen kan skratta hela dagen på banken i dag.

Swedbank krossar förväntningarna – på alla punkter

Swedbank är första storbank ut med kvartalsrapport i dag.

Swedbanks rörelseresultat blev 6.444 miljoner kronor i det första kvartalet, att jämföra med väntade 5.993 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 6.294 miljoner kronor, mot förväntade 6.224 miljoner kronor, och provisionsnettot blev 3.081 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.022 miljoner.

För Swedbanks svenska bolåneaffär var januari och februari väldigt starka månader. Sedan var mars lugnare efter att de nya amorteringskravet infördes.

Det säger vd:n Birgitte Bonnesen vid tisdagsmorgonens nyhetsbyråkonferens.

"Januari och februari var väldigt starka månader. Mars var en mycket lugnare månad. Marknaden är väldigt avvaktande nu. Men vi ser ju en stabilisering av priserna", säger hon.

Att januari och februari var starka månader ur ett utlåningsperspektiv bedömer hon hade att göra med att Finansinspektionens nya amorteringskrav infördes den 1 mars.

"Tittar man på vår utlåning under mars så var det bara 1 procent som berördes av det nya skuldkvotstaket. Det är en väldigt liten del, men den psykologiska effekten är stor och man märker att det är många som inte riktigt förstår vad det här egentligen betyder", säger hon med tillägg att det är viktigt att Swedbank som bank talar med sina kunder så att de förstår att det är väldigt få som berörs av det nya kravet.

Swedbank tog i det första kvartalet sin bolånemarknadsandel om 24 procent, framhåller hon vidare.

"Vi växte mindre än marknaden då tillväxten var 7,5 procent", säger hon med tillägg att hon inte tror på en så hög marknadstillväxt under 2018.

Swedbank upprepar sitt kostnadstak för 2018 och 2019 i delårsrapporten för det första kvartalet.

"Kostnadsdisciplin är en del av vår företagskultur. Totala kostnader i kvartalet utvecklades i linje med vårt kostnadsmål, där totala kostnader ska understiga 17 miljarder kronor under såväl 2018 som 2019", skriver vd:n Birgitte Bonnesen i rapporten.

I det första kvartalet var kostnaderna 4,2 miljarder kronor, i linje med SME-förväntan.

Swedbanks räntenetto sjönk med 1 procent till 6.294 miljoner kronor i det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalets 6.326 miljoner. Utfallet var 1 procent bättre än SME Direkts konsensus som låg på 6.224 miljoner kronor.

En högre resolutionsavgift med 81 miljoner kronor samt färre dagar under kvartalet påverkade utvecklingen negativt. Ökade utlåningsvolymer och positiva valutaeffekter, till följd av att den svenska kronan försvagats mot euron, bidrog positivt, skriver Swedbank.

För Svensk bankverksamhet ökade räntenettot något jämfört med föregående kvartal till 3.887 miljoner kronor (3.861). Ökade utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt.

Bolånevolymen till hushåll uppgick till 771 miljarder kronor vid slutet av kvartalet, motsvarande en ökning med 11 miljarder. Marginalen i bolånestocken ökade något.

Utlåningen till företag ökade och uppgick till 255 miljarder kronor (252). Marginalerna inom företagsutlåningen var stabila, skriver banken.

Den högre resolutionsavgiften påverkade räntenettot negativt.

Hushållens inlåningsvolym ökade med 5 miljarder kronor under kvartalet medan företagsinlåningen minskade med 7 miljarder kronor. Inlåningsmarginalerna var stabila.

Inom Baltisk bankverksamhet minskade räntenettot minskade med 3 procent i lokal valuta första kvartalet, jämfört med föregående kvartal, främst till följd av färre antal dagar under kvartalet.

Bolånemarginalerna fortsatte att öka något medan marginalerna inom företagsutlåningen var något lägre.

Valutakurseffekter påverkade räntenettot positivt med 20 miljoner kronor.

Swedbanks aktie stiger cirka 1 procent i inledande handeln. Följ aktien i realtid här på VA Finans.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST