Vinsten rusar för rapportbolaget – men aktien slaktas på börsen

Nya bokslutet sätter rejält avtryck på börsen.

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 54 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (6). Resultatet per aktie uppgick till 0:79 kronor (0:10).

Nettoomsättningen uppgick till 1.464 miljoner kronor (1.410). Rörelseresultatet ökade till 70 miljoner kronor (49).

Ebita ökade med 28 procent och uppgick till 86 miljoner kronor (67) motsvarande en marginal på 5,9 (4,8) procent

Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 18 procent till 92 miljoner kronor (112). Justerad ebita-marginal uppgick till 6,3 (7,9) procent

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -6 miljoner kronor (-45) bestående av en reaförlust på 23 miljoner kronor till följd av avyttringen av verksamheten inom personlig assistans samt en skadeståndsersättning från Vitales tidigare ägare om 17 miljoner kronor.

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2017

Svag anbudsmarknad

Vårdbolaget Ambea har ökat sin egen regi-verksamhet under 2017 och för fjärde kvartalet då nettoomsättningen uppgick till 1.464 miljoner kronor, var andelen egen regi 65 procent (60).

Men trots att nettoomsättningen inom egen regi var stark under kvartalet, till följd av förvärv och nystartade enheter, har stora volymer inom entreprenadverksamheten återlämnats vilket har haft en negativ påverkan på årets omsättning, skriver vd Fredrik Gren i bokslutskommunikén.

Nettoomsättningen inom bemanningstjänster minskade under kvartalet till följd av en svagare utveckling inom uthyrning av läkartjänster.

Justerad ebita, rensat för jämförelsestörande poster, minskade med 18 procent och uppgick till 92 miljoner kronor (112). Anledningen till minskningen beror främst på avslut av ett flertal entreprenadkontrakt och uppstarts- och förvärvsrelaterade kostnader.

De två största segmenten har stärkt lönsamhet jämfört med samma period föregående år.

"I början av året tvingades vi att tillfälligt stänga ned 60 bäddar inom stödboenden i avvaktan på tillstånd från IVO, och vi har nu äntligen mottagit dessa. Tillståndsgivningen tog dock mer tid än förväntat och de stängda enheterna har därför bidragit till en negativ påverkan på lönsamheten under fjärde kvartalet och helåret. Arbetet med att bemanna och belägga dessa enheter har nu inletts och förväntas ta minst 6 månader. En ytterligare utmaning under året har varit en vikande anbudsmarknad", skriver Fredrik Gren i rapporten.

Under andra halvåret 2017 har bolaget sett en svag anbudsmarknad, något som kommer att påverka utvecklingen 2018.

Per den sista december 2017 hade Ambea totalt 990 platser/bäddar under uppförande och/eller signerade hyreskontrakt.

Marknaden fokuserar på negativa signaler i rapporten. Aktien handlas ner 9 procent efter 20 minuters handel. Följ Ambeas aktie i realtid här.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST