ANNONS

Bostadsfrågan hett ämne i ny kurs

Samhällsbyggnadssektorn har, genom Stockholms Byggnadsförening, initierat ett antal helt nya uppdragskurser på KTH med fokus på sektorns behov av kompetensförnyelse.

”Vi blev kontaktade av branschen och upplevde gemensamt att det fanns ett tydligt behov att röra sig över de traditionella gränser som grundutbildningen och de olika yrkesrollerna innebär”, berättar Stellan Lundström, professor emeritus på KTH och ett välkänt namn inom området Fastighetsekonomi.

KTH har, på initiativ av Stockholms Byggnadsförening, tagit fram kurser för vidareutbildning av professionella inom samhällsbyggnadssektorn. Kurserna ger vardera 7,5 högskolepoäng och går på halvfart, vilket oftast innebär hela fredagar samt examination genom ett projektarbete. Kurslitteratur och lunch ingår i kursavgiften som betalas av arbetsgivaren.

Snart startar kursen ”Bostadsfrågan – aktuella perspektiv på en klassisk utmaning”.

Läs mer och anmäl dig här!

KTH tog, i samverkan med branschens yrkesverksamma, fram kurser med fokus på de aktuella problem som man gemensamt identifierade. Framförallt gäller det frågor som tydliggjorts de senaste åren i samband med den snabba expansionen av Storstockholmsområdet. Utbyggnaden av bostäder och infrastruktur sker i ett rasande tempo och det synliggör behovet av kommunikation och samordning av bland annat planering, gestaltning, byggnation och förvaltning av det byggda.

Startar i januari

Den 18 januari 2018 startar kursen ”Bostadsfrågan – aktuella perspektiv på en klassisk utmaning”. Där är det Erik Stenberg, arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH som satt samman kursinnehållet.

Deltagarna kommer att möta framstående praktiker och teoretiker. Undervisningen genomförs som föreläsningar och samtal och fördjupningar sker genom fallstudier i samtida och historiskt bostadsbyggande. Den tvärvetenskapliga och breda ansatsen ska ge deltagarna bättre verktyg och färdigheter att bidra till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling.

Aktuella frågor

De kurser som ges är alla framtagna för att studera aktuella frågor i byggandet av staden.

Kursen ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” startar den 9 mars 2018 och gick första gången våren 2017. Som namnet anger diskuterar deltagarna problem och möjligheter i relationer mellan olika aktörer. Det kan handla om planprocessens effektivitet, om medborgarinflytande, om prioriteringar i stadsbilden eller om tillgänglighet och demokrati.

Den 27 april 2018 startar också ”Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering”, som även den gick första gången våren 2017. Kursen handlar i stort om att ge verktyg att tänka ekonomi i varje led i ett byggprojekt. Den ger övergripande tankemodeller och deltagarna räknar fram olika nyckeltal. På det sättet blir också ekonomi ett ”språk” att dela i samhällsbyggandet.

Kursen ”Resurseffektivt byggande”, som fokuserar på metoder och möjligheter att bygga hållbart och effektivt på både kort och lång sikt, ges på hösten 2018. Här är det forskare inom byggvetenskap som tagit fram kursinnehållet som främst hanterar dilemman och beslut inom byggområdet.

När arkitekter, planerare, byggexperter och ekonomer ska samverka i ett projekt krävs att man i alla fall delvis talar varandras språk.

En unik möjlighet

Mats Wilhelmsson, vice skolchef vid Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad förklarar varför KTH valt att satsa på denna typ av uppdragsutbildning.

”Samarbetet med Stockholms Byggnadsförening innebär en unik möjlighet för oss att skräddarsy kurser för att möta brännande aktuella branschfrågor och utveckla ny kunskap tillsammans med erfarna deltagare i olika yrkesroller. Min uppfattning är att den här typen av utbildning är ett exklusivt men viktigt komplement till den grundutbildning KTH erbjuder. Vi kommer att få se ökade möjligheter till olika former av fortsatt och fördjupat lärande under yrkeslivet.

Kurserna vänder sig till den som har minst tre års erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnadssektorn. Det innebär att man till exempel arbetat med samhällsplanering, arkitektur, byggande, förvaltning eller annat i offentlig eller privat sektor, i första hand verksam på lokal eller regional nivå.”


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA