ANNONS

Kan vi nå ett resurseffektivt byggande av framtidens stad?

Framtidens stad växer fram med allt högre fart och frågan är hur vi ska göra för att våra städer ska kunna växa på ett hållbart sätt. KTH har satt frågan i fokus och startar i höst kursen "Resurseffektivt byggande".

Just nu pågår ett av de större stadsbyggnadsprojekten vi har sett i Sverige. Vi har ett akut behov att bygga för ett större antal människor och verksamheter, samtidigt som vi snabbt behöver minska miljöpåverkan. Hållbarhet har vidare blivit ett populärt begrepp som inte alltid har en tydlig innebörd. Ibland kommuniceras att allt som ur någon synvinkel är bättre än det vi har i dag, är "hållbart". Så vilken betydelse har hållbarhet för byggandet av staden och vilken kompetens behövs för att hantera utmaningen att bygga hållbart?

I höst startar på Kungliga tekniska högskolan (KTH) uppdragskursen "Resurseffektivt byggande", på 7,5 högskolepoäng, som vänder sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Kursens syfte är att ge en överblick över möjligheter och utmaningar i resurshushållning och hållbarhet i byggandet. Kursen ska ge insikter i området resurseffektivt byggande: från tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt perspektiv, med hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter. Den ska även ge insikter på en samhällsmässig, byggnadsmässig och komponentmässig nivå, samt i drift och i produktion.

Torun Widström är arkitekt och doktorand i byggvetenskap och ansvarig för kursen.

KTH har, på initiativ av Stockholms Byggnadsförening, tagit fram ett antal uppdragskurser för vidareutbildning av yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Kurserna ger vardera 7,5 hp och går på halvfart. ”Resurseffektivt byggande” startar 19 oktober och ”Bostadsfrågan” startar 18 januari 2018.
Läs mer här!

"Mycket av det som byggs idag ges någon form av 'grön' eller 'hållbar' stämpel, och visst läggs många sådana aspekter in i byggandet. Det är steg i rätt riktning men sådana modifieringar av de tankar och metoder vi har idag motsvarar inte behoven om vi verkligen ska bygga för framtiden. Det krävs nytänkande och ny kompetens för att möta den utmaning vi står inför", säger Torun Widström.

För att möta behov av helt ny och disciplinöverskridande kompetens har KTH, på initiativ av Stockholms Byggnadsförening tagit fram sju uppdragskurser för vidareutbildning av branschaktiva. Det handlar om specialiserad kunskap som genom deltagarnas olika fackkunskaper inom till exempel arkitektur, byggproduktion, samhällsplanering, infrastruktur eller fastighetsekonomi kommer att fördjupas. Vid kurstillfällena möter deltagarna forskare och lärare vid KTH och i samspelet mellan praktik och teori från olika håll inom samhällsbyggandet utvecklas ny och helt unik kunskap. För de deltagare som går samtliga sju kurser med godkänt resultat finns möjlighet att ta ut en magisterexamen från KTH inom "Design och byggande i staden".

Linnea Wetterberg på NCC har deltagit i de två kurser som hittills givits inom den nya utbildningssatsningen: "Komplexitet och konflikter i stadens byggande" och "Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering" och har anmält sig även till de kommande kurserna.

"För mig är det en möjlighet att diskutera med andra och själv reflektera kring både konceptuella och konkreta frågor. Det är berikande att få utveckla frågor från min egen vardag i mötet med KTH:s forskare och med kollegor från andra håll inom samhällsbyggnadsområdet, säger Linnea Wetterberg".

Senare startar också uppdragskursen "Bostadsfrågan", i vilken universitetslektorn i arkitektur Erik Stenberg leder lärande och kunskapsutveckling inom den ständigt lika aktuella frågan om hur vi vill, kan och bör bo.

Mats Wilhelmsson, vice skolchef vid Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad förklarar varför KTH valt att satsa på denna typ av uppdragsutbildning:

"Samarbetet med Stockholms Byggnadsförening innebär en unik möjlighet för oss att skräddarsy kurser för att möta brännande aktuella branschfrågor och utveckla ny kunskap tillsammans med erfarna deltagare i olika yrkesroller. Min uppfattning är att den här typen av utbildning är ett exklusivt men viktigt komplement till den grundutbildning KTH erbjuder. Vi kommer att få se ökade möjligheter till olika former av fortsatt och fördjupat lärande under yrkeslivet.", säger Mats Wilhelmsson.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant