ANNONS
Mattias Dahl, vd Transportföretagen

Konkurrenskraftiga avtal ett måste för att behålla jobben i Sverige

Hållbar löneutveckling, flexibla avtal och bättre myndighetskontroll är svaret på hur svenska företag ska stå sig i den internationella konkurrensen.

Trots att avtalsrörelsen nu går in i sitt sista skede är avståndet mellan arbetsgivarsidan och facket djup. En av de stora knäckfrågorna är löneökningstakten.

"Den största frågan i avtalsrörelsen är nivån på löneökningen. Tittar vi historiskt har löneökningstakten varit alldeles för hög. Det finns ingen annan väg att gå än att slå av på takten om vi vill behålla jobben i Sverige", säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen och fortsätter;

"Inom den samlade transportnäringen ser vi redan i dag hur allt fler trafikslag utsätts för den internationella konkurrensen. Rätt nyttjat med en sund löneökningstakt och flexibla avtal, kan Sverige stärka sig i förhållande till utländska aktörer. Tyvärr ser vi i dag snarare tendenser i motsatt riktning. Exempelvis inom flygnäringen, där flera bolag flyttar sina baser utomlands eller använder utländska besättningar. Även sjöfarten är hårt drabbad som redan i stora delar har flaggat ut. Det är en förödande utveckling för svenskt välstånd."

Transportföretagen

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna.

I våra nio förbund finns drygt 10.500 medlemsföretag med cirka 194.000 anställda tillsammans. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige. Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen. På så sätt bidrar vi till välfärd och hållbar tillväxt för alla.

Läs mer om vårt arbete här.

En annan utmaning för företagen är den kraftigt försämrade myndighetskontrollen av gällande regelverk.

"Åkerinäringen drabbas särskilt hårt av den osunda konkurrensen, där det många gånger utförs rent brottslig verksamhet på de svenska vägarna. Samtidigt saknas polis för att beivra brotten. Det påverkar starkt företagens möjligheter att verka på lika villkor och leder till att fler och fler företag får svårt att konkurrera eller måste lägga ner", säger Mattias Dahl.

Nyligen drogs förslaget om en kilometerskatt tillbaka efter massiv kritik från flera tunga instanser.

"Det är riktigt att regeringen dragit tillbaka förslaget, men vi kan ännu inte blåsa faran över. Regeringen menar ju samtidigt att man avser ta hem detta på kammaren med avsikten att lämna ett eget förslag under mandatperioden", säger Mattias Dahl.

På det ligger även förslaget om en flygskatt som trots argumentet om miljövinster bara marginellt skulle bidra till mindre utsläpp, men risken för förlorade arbetstillfällen och minskad BNP är överhängande, menar Mattias Dahl.

"Regeringen väljer piska för att komma åt utsläppen från transportnäringen, men det är fel väg att gå. Det är ju företagen som driver den tekniska utvecklingen och tar fram nya innovativa och hållbara lösningar. Det företagen behöver är bättre förutsättningar för att verka i Sverige och bidra till en ökad tillväxt. Även våra kollektivavtal behöver anpassas till den verkligheten om vi ska behålla svenska jobb i Sverige", avslutar Mattias Dahl.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.