ANNONS
Peter Tai Christensen är Unionens utredare inom området lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhet – en fråga om lönsamhet

Att arbetslivet ska vara jämställt är en prioriterad fråga för Unionen och en av kärnorna för ett fackförbund. För Unionen är jämställdhets­ och mångfaldsarbete lika viktigt för arbetsgivare som för arbetstagare och även om mycket blir bättre finns det en hel del kvar att göra.

För Unionen är jämställdhet en grundläggande demokrati- och rättvisefråga. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön och ingen ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkningar som har samband med kön.

"Jämställdhet är också lönsamt, det visar såväl forskning som praktiken. Företag och organisationer har allt att vinna på att bedriva ett målinriktat och systematiskt jämställdhetsarbete" säger Peter Tai Christensen som är
Unionens utredare inom området lika rättigheter och möjligheter.Han har varit djupt engagerad i mångfalds-, rättvise- och jämställdhetsfrågor länge och för honom är lika rättigheter en kärnfråga.

"Vår ambition i sammanhanget är att få näringslivet att jobba mer aktivt och systematiskt med jämställdhets- och mångfaldsarbete. För Unionen är det en självklarhet att gällande lagar och regler ska följas och våra studier har
visat att ett genuint engagemang ger bättre resultat" fortsätter Peter Tai Christensen.

Peter Tai Christensen

Titel: Unionens utredare inom området lika rättigheter
och möjligheter.
Utbildning: Genusveten­ skap och socialantropologi.
Intressen: Litteratur, tennis och film

Ett systematiskt jämställdhetsarbete kan skapa förutsättningar för att fler kvinnor blir chefer och ett föräldravänligt arbetsliv kan underlätta för alla oavsett kön, men särskilt kvinnor, så att de kan göra karriär.
Jämställdhet är även bra för kompetensförsörjningen, arbetsmiljön och lönsamheten.

"Vi inom facket har tydligt fokus på rättighetsperspektivet men vi har också ett intresse i att företagen går bra. Arbetsmarknadens parters intressen går hand i hand. Att arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald är bra för
både arbetsgivare och för arbetstagare. De konkreta vinsterna är stora och de är ofta möjliga att mäta och följa upp" konstaterar Peter Tai Christensen som tipsar om boken "Allt att vinna" som är utgiven av Unionen.
Boken tar upp ett antal positiva exempel från näringslivet som är tänkta att inspirera och entusiasmera.

I boken identifieras tre primära framgångsfaktorer. Först och främst så måste ledningen tydligt ta ställning för jämställdhet och signalera att frågan är prioriterad. Det är första steget och genuiniteten är oerhört viktig för att
uppnå resultat. Det handlar även om ledarskapet som måste vara jämställt.

"Alla ledare i organisationen ska vara aktiva bärare av jäm¬ställdhetsarbetet och leda på ett jämställt sätt" konstaterar Peter Tai Christensen.

Den tredje faktorn för att lyckas är en handlingsplan för det systematiska jämställdhetsarbetet, ett viktigt redskap i förändringsarbetet, och absolut inte någon "hyllvärmare" som en del anser.
"Handlingsplaner behövs för att strukturera arbetet och för att kunna följa upp" menar Peter Tai Christensen, som tillägger att systematik är en nyckel.
"Vi måste också sluta prata om jämställdhetsarbete som något som kostar och som inte är en del av ett företags kärnverksamhet. Fler behöver inse att ett systematiskt jämställdhetsarbete är en win-win- situation som gynnar såväl
den enskilde medarbetaren som företaget" summerar han.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST