Fotograf: Stocksnap

Studie: Mäns förmågor överskattas - kvinnors underskattas

Könslönegapet minskar - men långsamt. Störst är det inom högkvalificerade yrken. Män överskattas systematiskt och får högre lön när de skaffar barn.

Nyligen rapporterades att kvinnliga kommunchefer tjänar mer än män. Inom andra sektorer ser det dock fortfarande mörkt ut.

Igår publicerade Forskning.se en artikel som sammanställer forskning och statistik på jämställdhetsområdet. Lönegapet minskar – men långsamt. Från 2005 till 2014 minskade gapet mellan kvinnors och mäns löner bara med 3,1 procentenheter.

LÄS MER: World Economic Forum: Jämställda löner ligger 118 år bort

Könslönegapet i Sverige är i snitt 13 procent men det är stor skillnad mellan olika sektorer. Enligt pressmeddelande från fackföreningen Vision är största anledningen kvinnligt och manligt arbete värderas olika. För Vision är det därför prioriterat att kvinnodominerade sektorer får högre löneökningar än mansdominerade sektorer.

Enligt Forskning.se bör fokus liga på könslönegapet inom höginkomsttagare inom högkvalificerade yrken eftersom det där är som störst. Slutsatsen liknar Visions eftersom mansdominerade yrken ofta är bättre avlönade.

LÄS MER: Kvoteringshotet gav resultat - rekordökning av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

Problematiken försvåras enligt Forskning.se av att män och kvinnor inte har lika bra tillgång till samma yrken, att mäns förmåga systematiskt överskattas medan kvinnors underskattas, och att kvinnor som har högre löneanspråk upplevs som krävande med män generellt får en positiv respons.

Föräldraskaps inverkan på karriären är dessutom väldigt annorlunda för kvinnor och män. Studier som har undersökt hur föräldraskap påverkar chansen att bli befordrad har funnit att medan kvinnors chanser varken blir positivt eller negativt påverkade så ökar mäns chanser att bli befordrade när de får barn. Detta är ännu en tydlig indikation på att mycket av problematiken ligger i att män och kvinnor som gör samma sak uppfattas och behandlas olika.

Det finns flera studier som påvisar en bias mellan hur män och kvinnor uppskattas. En studie gjord på studenter från University of Washington visar att manliga studenters kunskap och förmåga överskattas, särskilt av andra manliga studenter. En annan studie från KTH finner att retoriken som används för att prata om och beskriva manliga och kvinnliga chefer skiljer sig på ett avgörande sätt. När man pratar om chefers potential beskrivs kvinnors potentialitet ofta i begränsande termer.

”Kvinnor beskrivs som att de har avgränsad potential, medan mäns potential beskrivs som obegränsad, med ord som ’frammåtblickande’ till exempel,” säger  Johanna Kumlin, forskare i Sociologi och expert på Diskrimineringsombudsmannen, till Veckans Affärer.

KTH-studien och liknande studier kan ge en fingervisning till varför kvinnor i högre grad än män är överkvalificerade för sina jobb, menar Johanna Kumlin. Det krävs mer av kvinnor för att de ska uppfattas som jämbördiga med sina manliga kollegor. 

TALANGPODDEN: "Sluta säga att vi är bäst på jämställdhet - vi har fortfarande långt kvar!"

Fackföreningen Vision skriver i sitt pressmeddelande på torsdagen att kvinnodominerade branscher och sektorer under en lång tid framöver måste få högre löneökningar än mansdominerade branscher och sektorer. För att komma till rätta med ojämställda löner måste dessutom Industrinormeringen utvecklas så att sådana relativlöneförändringar går att genomföra.

"Det är viktigt att det finns en norm och vi förhåller oss till den, men vi måste utveckla normen så att det går att få till relativlöneförändringar. Normen har fungerat bra för att ge reallöneökningar, men den har cementerat de löneskillnader som fanns när den infördes på 1990-talet", säger Visions ordförande Veronica Magnusson till Nyhetsbyrån Direkt. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST