Fotograf: TT, montage VA

Riksbanken: Bostäder och aktier är för dyra i Sverige

Nollräntan har skickat upp aktiepriserna till nivåer som rådde vid kriserna 1999 och 2008. Under 20 år har bopriserna dessutom stigit för snabbt i Sverige. Det menar Riksbanken.

Det finns tecken som tyder på att aktiemarknaden i Sverige är högt värderad i ett historiskt perspektiv och att avkastningen framöver kan förväntas bli lägre.

Det skriver Riksbanken i den finansiella stabilitetsrapport som publicerades på onsdagen.

"Det finns dessutom anledning att tro att det kan ske en justering av aktiepriserna i samband med att ränteläget normaliseras", skriver Riksbanken.

Banken noterar att värderingen på den svenska aktiemarknaden för närvarande ligger på ungefär samma nivå som före krisen 2008 och på den nivå som uppnåddes 1999 när IT-bubblan var som störst.

"Även om det på senare tid har skett en viss korrigering i svenska aktiepriser är värderingen av den svenska aktiemarknaden fortfarande hög", skriver Riksbanken.

Rapporten berör även bomarknaden.

Om utvecklingen för priserna på bostadsmarknaden ska vara hållbar bör priserna i förhållande till den disponibla inkomsten inte uppvisa någon stigande trend på lång sikt, men i Sverige har denna kvot haft en uppåtgående trend de senaste 20 åren, i synnerhet har priserna på bostadsrätter ökat snabbt.

Riksbanken noterar att ett vanligt sätt att analysera bostadspriser är att jämföra dem med motsvarande hyror, men en sådan jämförelse försvåras i Sverige på grund av hyresregleringen. Därför har Riksbanken i stället valt att analysera bopriserna bland annat i relation till disponibel inkomst.

Banken konstaterar att sett över mycket långa perioder har kvoten mellan bostadspriser och disponibel inkomst minskat för de länder och städer där det finns tillgängliga uppgifter (även i Sverige). Detta gäller även i attraktiva och tättbefolkade områden. Men i Sverige har kvoten varit uppåtgående de senaste 20 åren.

"Bara sedan 2002 har bostadsrättspriserna ökat mer än dubbelt så snabbt som de disponibla inkomsterna", skriver Riksbanken.

Riksbanken har också skattat bopriser efter tre olika empiriska modeller, och resultaten av detta ger en något splittrad bild av värderingen av den svenska bostadsmarknaden.

"Resultaten tyder på att prisutvecklingen delvis kan förklaras av fundamentala faktorer men pekar samtidigt på att de senaste årens kraftiga prisökningar kommer att avta. Resultaten tyder också på att den senaste tidens ökade bostadsbyggande ännu inte har haft någon större effekt på bostadsstocken och därmed inte heller på huspriserna", skriver Riksbanken.

Den sammantagna bilden från modellerna är dock, enligt Riksbanken, att bostadsmarknaden är högt värderad och att de senaste årens snabba tillväxt i bopriserna sannolikt kommer att avta. Till detta skulle också normaliseringen av ränteläget bidra.

"Även om fallande bostadspriser inte behöver innebära direkta kreditförluster för bankerna skulle det, i kombination med en hög skuldsättning bland svenska hushåll, kunna få betydande konsekvenser för den reala ekonomin genom minskad privat konsumtion", skriver Riksbanken.

Banken noterar också att historiskt har kraftiga fall i tillgångspriser i kombination med en hög privat skuldsättning bidragit till djupa och långvariga lågkonjunkturer.

"Den höga skuldsättningen bland hushåll i Sverige, i kombination med de högt värderade tillgångspriserna, innebär därför att sårbarheten både hos hushållen och i banksystemet är hög. Ett fall i bostadspriserna kan därför få betydande konsekvenser för såväl den finansiella stabiliteten som för den reala ekonomin", skriver Riksbanken.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST