Sonat Burman-Olsson tar snart över Coopconcernen. Fotograf: Jennifer Nemie

30 mäktigaste direktörerna

Direktörerna har fått poäng utifrån företagets omsättning och vidden av det egna ansvarsområdet.

1 Sonat Burman-Olsson, 55
Koncernchef Coop
Läs mer: "Sonat Burman-Olsson gillar makt"

2  Ingrid Bonde, 54
Vice vd finanschef Vattenfall
Finanschef och sta llfo retra dande koncernchef som ryktas vara pa va g att eftertra da Øystein Løseth, nuvarande vd fo r statens problematiska kassako, som skakats av nedska rningar och nedskrivningar. 

3 Karin Falk, 48
Vice vd corporate strategy Volvo
Volvoveteran som blev bolagets fo rsta strategichef med i ledningsgruppen. Med fokus pa lo nsamhetsma l, tillva xt och produktval genomsyrar strategiarbetet hela koncernen. 

4 Magdalena Gerger, 49
Vd Systembolaget
Den mjo lkdrickande direkto rens satsningar pa alkoholfritt och etiskt ma rkta viner stod fo r fjola rets sto rsta fo rsa ljningso kningar. I dag a r sto det fo r Systembolagets ensamra tt rekordho ga 72 procent. 

5 Ann Carlsson, 47
Vd Apoteket
Den mediehyllade personalvetaren ser till att Apoteket fo rblir landets sto rsta apoteksakto r trots avreglering och fo rlorade va rdavtal genom ett nytt distributionsavtal och minskade kostnader. 

6 Petra Einarsson, 46
Vd Sandvik Materials Technology
Etta pa VA:s lista Na ringslivets 125 ma ktigaste kvinnor 2013 som nytill- tra dd vd fo r verkstadsja tten da r karria ren bo rjade 1989. A nnu brinner hon fo r utvecklingen av ho gteknologiska material. 

7 Ann-Sofie Danielsson, 54
Finanschef NCC
Finanschef sedan 2007 som utan erfarenhet fra n byggbranschen headhuntades redan 1996. Med en besatthet av nyckeltal, sa rskilt kassaflo de, har hon pa tagligt bidragit till bolagets finansiella utveckling. 

8 Angela Langemar Olsson, 44
Ekonomichef Nordstjernan
Erfarenheterna fra n Hufvudstaden och Swedish Match ledde till ekonomichefsposten pa Nordstjernan a r 2000. Det industriella investmentbolaget har 13 bolag i portfo ljen samt na gra mindre innehav. 

9 Carolina Dybeck Happe, 41
Vice vd finansdirektör Assa Abloy
Efter nio a r hos Assa Abloy och en snabbis som CFO fo r Trelleborgkoncernen blev hon del av la sja ttens ledningsgrupp 2012. Det strategiska siktet a r insta llt pa tillva xtmarknader och struktura tga rder. 

10 Gunilla Nordström, 55
Affärsområdeschef Electrolux
Listettan fra n 2006 trivs ba st i na ringslivets hetaste regioner. Da chef o ver Sony Ericsson i Kina, men sedan 2007 ansvarig fo r att o ka Electrolux marknadsandelar i Asien och Stillahavsregionen. 

11 Malin Frenning, 46
Affärsområdeschef Teliasonera
Fo r tva a r sedan utsedd till ba de Sveriges ma ktigaste kvinna och affa rsomra deschef fo r bredbandstja nster hos Teliasonera. Na r bolaget organiserar om i a r omvandlas befattningen till chef fo r Sverige.

12 Karin Lepasoon, 45
Vice vd hållbarhetsansvarig Skanska
Som medlem i koncernledningen ansvarig fo r bland annat strategi, kommunikation, IR och ha llbar utveckling. Da rmed ansvarig fo r sammanlagt sex rapporterande koncernstaber.

13 Anna Borg, 42
Affärsområdeschef Vattenfall
Ansvarar fo r privatkundsmarknaden i Europa och arbetar med att sta rka energibolagets kundfokus genom att bland annat hja lpa kunden att fa mer fo rsta else fo r sin elfo rbrukning. 

14 Kerstin Konradsson, 47
Affärsområdeschef Boliden
Fra n KTH till Elkem Scanlance, SSAB, A kers och vidare till Boliden. Kunskap om metallindustri och effektiviseringsarbete rustade henne info r koncernledningsposten som sma ltverkschef. 

15 Catrin Fransson, 51
Vd Svensk Exportkredit från april 2014
La mnade ova ntat Swedbank efter 26 a r fo r att fra n och med april 2014 bli den fo rsta kvinnliga vd:n fo r det 50-a riga statligt a gda bolaget som erbjuder finansiella lo sningar till svensk exportna ring. 

16 Annika Viklund, 47
Vd Vattenfall Eldistribution
Sedan 2010 vd fo r Vattenfalls eldistribution, ett omra de som a r pa va g att omvandlas: smarta elna t inneba r minskad miljo pa verkan, o kat kundengagemang och sammankopplade elna t i Europa. 

17 Gunilla Saltin, 48
Vd Södra Cell
Ansvarig fo r So dras sto rsta affa rsomra de, pappersmassa. Utmaningen ligger i att genom forskningssatsningar uto ka cellulosans ra ckvidd fo r att hitta nya anva ndningsomra den. 

18 Jeanette Söderberg, 49
Vice global retail manager Ikea
Resan gick fra n kassamaskinen i Ikeavaruhuset i Kungens kurva till topposten vice global retail manager. Pa va gen var hon landschef fo r Ikea i Sverige och a rets Ruter Dam redan 2005. 

19 Charlotta Brändström, 47
Vd Göteborg Energi
Årets vinsto kning tyder pa att effektiviseringarna, renodlingen av verksamheten och avyttringen som skett sedan tilltra dandet i oktober 2011 gjort sitt. Men toppchefer avga r och sta mningen a r spa nd.

20 Monica Lingegård, 51
Vd Samhall
Med en barndomsdro m om att bli Icahandlare och en vd-post fo r sa kerhetsbolaget G4S i Sverige bakom sig blev kallet att bidra mer till samha llsnyttan genom att skapa jobb fo r funktionshindrade. 

21 Anneli Snobl, 58
Vd Förvaltningsaktiebolaget Framtiden
Fo rsta kvinnliga vd pa Gatubolaget sedan 1864 och numera fo rsta kvinnliga vd na gonsin pa Framtidenkoncernen, det statligt a gda fastighetsbolaget som fo rvaltar drygt 70 000 la genheter i Go teborg.

22 Kerstin Lindberg Göransson, 57
Vd Akademiska Hus 
Vd fo r landrts na st sto rsta fastighetsbolag och branschens ma ktigaste kvinna, enligt Fastighetssverige. F d direkto r pa Arlanda, flygplatsen som a gs av Swedavia, ett bolag hon var med och startade. 

23 Elisabet Salander Björklund, 55
Koncernchef Bergvik Skog
Ja gma stare, Skogsriketambassado r och vd fo r Bergvik Skog som o kat andelen kvinnliga chefer inom bolaget fra n 25 till 40 procent. Hon satsar pa vindkraft, o kad go dsling och ha llbar utveckling. 

24 Eva Hamilton, 59
Vd SVT
Sedan en regionalutredning faststa llt att SVT inte klarar av sitt demokratiska uppdrag la gger vd:n sin kraft pa att ba ttre spegla Sverige genom att satsa pa fo rorterna na r hon o ppnar nya redaktioner. 

25 Sarah McPhee, 59
Vd SPP Liv Fondförsäkringar
Den Stanfordutbildade direkto ren fra n Colorado som startade ma lerifirma med en tjejkompis vid 15 a rs a lder a r ytterst ansvarig fo r o ver 700 000 ma nniskors framtida inkomst.

26 Lovisa Hamrin, 40
Vd Herenco
Koncernchef i fja rde generationen i den familjea gda tillverknings-, industri- och tryckerikoncernen Herenco, som omsa tter cirka 3 miljarder kronor.

27 Karin Hygrell-Jansson, 58
Finansdirektör Axfood
Engagemanget fo r sund riskhantering samt effektivisering av ekonomi- och finansprocesser har lett till starka resultat o ver tiden trots branschens ho ga konsolideringsgrad och ma ttliga tillva xttakt.

28 Stina Westerstad, 39
Inköpschef H&M
Ansta lld hos H&M sedan 1999 och har sedan 2012 en nyckelroll i kla dja ttens ledning i sin befattning som inko pschef. H&M omsatte fo rra a ret 129 miljarder kronor, 8 miljarder mer a n fo rega ende a r.

29 Jane Lundgren Ericsson, 48
Vice vd Svensk Exportkredit
Operativ chef fo r finansieringsbolaget som har utesta ende la n pa 222 miljarder kronor till svenska exportfo retag och deras kunder. En av fa akto rer som kunde tillhandaha lla la n under finanskrisen.

30 Carola Lemne, 55
Koncernchef Praktikertjänst
Vd, styrelseproffs, la kare och medicine doktor som snart blir vd fo r Svenskt Na ringsliv och visar ordfo rande Jens Spendrup att det faktiskt finns kvinnor kompetenta nog fo r bolagsstyrelserna.

TILLBAKA: "Hela listan: Näringslivets 101 mäktigaste kvinnor"