Näringsminister Annie Lööf satsar på innovation. Fotograf: Erik Mårtensson

Nu gäller det: "Sverige måste börja springa nu"

På onsdagen träffade näringsminister Annie Lööf CSR- och hållbarhetschefer från 25 av Sveriges större företag, däribland Bonnier, Ikea, Volvo, Skanska och H&M, för att diskutera deras syn på CSR. Mötets utgångspunkt var en enkät anordnad av Mötesplats social innovation (MSI), en organisation som på regeringens uppdrag ska utveckla och sprida kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap.

För mig är det viktigt att få in hållbarhet i näringslivet , säger Annie Lööf till va.se, som anordnade seminariet tillsammans med MSI för att höra hur företagen arbetar med hållbarhet och vilka hinder de upplever samt vad man kan göra för att engagera fler företag i hållbarhetsfrågan.

Skälet bakom onsdagens samtal med företagen om CSR och samhällsansvar är att Annie Lööf som näringsminister ofta stöter på fördomar kring bland annat hur företag är, hur de beter sig och hur lite de gör för att förbättra världen.

Jag tycker att den bilden är orättvis , säger Annie Lööf. Jag tycker det är viktigt att vi, både från näringslivets sida men också vi politiker som har ansvar för dessa frågor, gemensamt ser till att försöka ändra på den bilden .

Trender bland storföretagen
Den nya undersökningen belyser några trender inom dagens hållbarhetsarbete bland företagen. Företagen rör sig ifrån CSR: det handlar allt mer om CR, hållbart företagande och ansvarsfullt företagande i större utsträckning.

Enkäten visar att engagemanget ligger högt upp i organisationerna på ledningsnivå, men att det framförallt är kunderna som driver hållbarhetsfrågorna framåt. Det är tydligt att företagen strävar efter att integrera frågorna i sin kärnverksamhet och därmed efterfrågar en bättre dialog med kunderna.

Företagen märker att det går att tjäna pengar på CSR, både på kort sikt och särskilt på lång sikt, visar enkäten. Det har betydelse för företagens innovations- och affärsutvecklingsarbete: det blir en drivkraft för innovation.

LÄS MER: "Ansvar blir mer lönsamt"

Dessutom är hållbarhetsengagemanget en viktig del av företagens interaktion med den unga generationen, mycket för att attrahera arbetskraft som i större utsträckning bryr sig om företagets bild utåt och om vad företaget gör för samhället. Många företag skapar förutsättningar för ungdomar och nyanlända svenskar genom att skapa och finansiera utbildningar utifrån företagens behov och därigenom hjälpa människor in på arbetsmarknaden, vilket skapar nytta för såväl företaget som samhället och individen, menar Hanna Sigsjö, som presenterade MSI:s upptäckter. Några exempel är Max ledarskapprogram och Peabskolan.

Utmaningarna som uppenbarar sig är att ändra invanda strukturer och beteenden samt att se de nya sätt som finns att jobba med innovationsfrågor. Dessutom har de som jobbar med CSR på företagen inte alltid tillräcklig insyn i företagets affärer och villkor.

En trend som företagen ser är att hållbarhetsfrågorna ska finnas med i en större utsträckning när man fattar beslut, och att det inte ska behöva finnas några särskilda CSR-avdelningar. Frågorna ska istället vara integrerade i hela verksamheten. Mer fokus ska ligga på sådant som är värdeskapande snarare än på frågor om risk. Denna trend är dock inte helt entydig.

Jag tror att det är lite farligt när man hamnar i det här läget när man säger att det ska vara så integrerat att man inte behöver en funktion eller en ansvarig längre, för det skulle vi aldrig säga om finans , konstaterar Lena Hök från Skandia.

Slutligen efterfrågar företagen större öppenhet sinsemellan för att kunna bemöta utmaningarna man står inför med delade kunskaper som kan föra utvecklingen framåt. En tydlig uppåtgående trend är att det skapas nya partnerskap mellan det privata och det offentliga. Behovet av att skapa mötesplatser är därför stortför att kunna hantera de stora frågorna och driva utvecklingen, menar Hanna Sigsjö.

Det är där Annie Lööf anser att politiken kan ha en roll: snarare än att nödvändigtvis lagstifta fram förändring kan politikerna erbjuda mötesplatser och främja hållbarhetsfrågan.

Politikens roll
De företag som sitter runt bordet visar att företagen själva ser detta som en lönsamhetsfråga och konkurrensfördel. De har ju lyckats utan statliga pekpinnar , säger Annie Lööf till va.se. Mitt perspektiv handlar om att, jag tror inte att vi kan lagstifta fram hållbarhetsattityder utan det måste växa underifrån. Idag finns det ju förebilder i näringslivet som mycket väl kan inspirera andra.

Hon menar att politiken ska vara en positiv kraft i utvecklingen utan att lägga extra tyngd på företagen, och att det är företagen snarare än politikerna som både vill och ska driva utvecklingen och ta den ledande rollen.

Jag skulle vilja bidra med till att göra svenskt näringsliv både tydligare och starkare, men också till en mer positiv kraft i just samhällsmaskineriet och att uppmuntra fler företag att engagera sig i just dessa frågor , säger Annie Lööf under diskussionen.

Hon tror att hållbarhetsengagemang i framtiden kommer att bli en grundläggande förutsättning för lönsamma företag, snarare än en konkurrensfördel gentemot de företag som inte redan vågat eller velat göra den justeringen.

Det som slår mig är att allt fler väljer att se detta utifrån en management-filosofi, alltså att det ska vara integrerat i verksamheten, och att hållbarhet är en konkurrensfördel men också alltmer en hygienfaktor , säger Annie Lööf till va.se om lärdomarna från dagens diskussion.

Det är tydligt bland de deltagande företagen att hållbarhetsfrågan är central inför framtiden.

Jag tycker personligen att det finns väldigt få ursäkter för att inte göra någonting, jag tycker tvärtom att det är en självklarhet , säger Eons koncernchef Jonas Abrahamsson. De företag som inte klarar av att göra detta, de tror jag kommer att få problem .

Annie Lööf delar Jonas Abrahamssons åsikt.

Jag tror att det kommer bli helt nödvändigt framöver för att klara den globala konkurrensen att jobba just genuint med hållbarhetsfrågor , säger Annie Lööf till va.se.

Enligt SPP och Storebrands hållbarhetschef Stina Billinger är läget redan kritiskt för Sverige.

Sverige är omsprunget i CSR-racet , menar hon. Om vi ska ta upp kampen internationellt, då ska vi verkligen börja sätta på oss löparskorna och börja springa nu .

MISSA INTE: "Den globala ekonomin är på väg åt fel håll"

MISSA INTE: "Sverige har sällsynt goda förutsättningar"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST