Hållbara Finanser: Regeringens nya krav och förväntningar på finanssektorn

Hållbarhetsaspekterna integreras nu i snabb takt i kapitalförvaltning, placeringsstrategier och regelverk i hela värdekedjan i finanssektorn. 


Från vänster till höger i bild: Per Bolund (MP), konsument- och finansmarknadsminister, Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot i ICA-Gruppen, Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq Nordic och Stockholmsbörsen, Sophie Nachmeson-Ekwall, forskare, Handelshögskolan i Stockholm, Åsa Söderström Jerring, styrelseledamot i Vattenfall och Klas Tikkanen, CFO, Nordic Capital Advisory AB.

Välkommen till vår nya mötesplats för finansbranschen, näringsliv och offentlig sektor. Fond & Bank, Aktuell Hållbarhet och Veckans Affärer har tillsammans samlat ledande opinionsbildare, experter och andra aktörer för att ge inblick i de trender, nya affärsmetoder och förändringar inom lagstiftning och regelverk som driver utvecklingen de kommande åren.

Registering och partnerfrukostar

07.45-09.00 Registrering
Inled dagen med ett frukostseminarium före det ordinarie programmets start. Våra partner SPP Fonder och AP7 bjuder på två intressanta seminarieprogram från kl 8.00. Frukost serveras från 7.45. Separat föranmälan krävs och antalet platser är begränsat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Frukostseminarium 1
08.00-08.45 AP7: Parisavtalet, Trump och klimatvärstingarna – vad händer nu?Efter klimatmötet COP21 i Paris för ett år sedan befann sig världen i ett lyckorus. Så blev det snöstorm, Donald Trump valdes till USA:s president och nytt klimatmöte, COP22 i Marrakesh. Vad händer nu om USA river upp avtalet? 

Efter klimatmötena har AP7 införlivat Parisavtalet i det normverk som utgör en grund för AP7 och många andra investerares ägarstyrning. En genomlysning av aktieportföljen med Parisavtalet som utgångspunkt görs för första gången i december 2016. Syfte – att identifiera de bolag som verkar i direkt strid med avtalet. Målsättningen – att klimatvärstingarna ska omvändas.

Medverkande: Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid COP21 i Paris, Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores, tillika deltagare vid COP22 i Marrakech samt Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7. Moderator: Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7.

Anmälan till frukostseminariet gör via denna länk. 

Frukostseminarium 2
08.00-08.45 SPP Fonder: Grön obligationsfond – Grönt är både skönt och lönsamt samt mycket klimatsmart.

Marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt de senaste åren och allt fler aktörer ger ut gröna obligationer. Obligationerna ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och som bromsar den globala uppvärmningen.

● Vilka är emittenterna (låntagarna) av gröna obligationer?
● Risk för greenwashing?
● Vilken typ av projekt öronmärks för att finansieras via gröna obligationer?
● Ger man upp avkastning som investerare i gröna obligationer?
För kapitalägare och investerare finns det nu, genom renodlade gröna obligationsfonder, möjlighet att drastiskt höja hållbarhetsgraden även för räntedelen av en tillgångsförvaltningen, utan att ge avkall på avkastningen.

Helena Lindahl, portföljförvaltare, SPP/Storebrand.

Anmälan till frukostseminariet görs via denna länk

Vid frågor kontakta Anna Östman, SPP Fonder. E-post

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ordinarie program

09.00 Välkommen till Hållbara Finanser
Moderatorerna hälsar välkommen till den nya mötesplatsen Hållbara Finanser och introducerar dagens program.

Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans Affärer och ansvarig utgivare Fond & Bank, Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet.

09.05 Det här är vad regeringen vill se
Regeringens syn på finanssektorn och hur den framöver kan och förväntas bidra till ett hållbart samhälle.

Per Bolund (MP), konsument- och finansmarknadsminister.

9.30 Nya krav och förväntningar på ägarstyrning
Hållbarhet är i dag en högst aktuell utmaning för landets bolagsstyrelser och bolagsägare. Här diskuteras och analyseras hur styrelser och ägare kan och bör förhålla sig till omvärldens nya krav och förväntningar.

Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq Nordic och Stockholmsbörsen, Klas Tikkanen, CFO, Nordic Capital Advisory AB, Sophie Nachmeson-Ekwall, forskare, Handelshögskolan i Stockholm, Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot i ICA-Gruppen, Åsa Söderström Jerring, styrelseledamot i Vattenfall.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Så utbildas finanssektorn för framtiden
Den traditionella ekonomutbildningen är under förändring. På Handelshögskolan i Stockholm startade hösten 2016 en ny inriktning med fokus på de globala utmaningarna – invävt i kandidatprogrammet Business and Economics. Detta är helt unikt bland världens ekonomihögskolor. Handelshögskolans rektor Lars Strannegård berättar hur framtidens beslutsfattare och ledare i finanssektorn utbildas för framtidens krav och behov.

Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm.

11.30 Finanssektorns ansvar – så ser det ut
Den traditionella ansvarsfördelningen mellan offentlig sektor, frivilligorganisationer, näringsliv och finanssektor håller på att luckras upp. Joakim Sandberg på Misum vid Handelshögskolan forskar i skärningspunkten moral, politik, ekonomi och filosofi och ger här sin bild av finanssektorns utmaningar och hur branschens ökade ansvar får ett allt större stöd i lagstiftning och juridisk praxis.

Joakim Sandberg, forskare, Misum vid Handelshögskolan i Stockholm.

12.00 Lunch

13.00 Offentliga investeringar och gröna obligationer
Kommunsektorn investerar för över 100 miljarder kronor varje år och en stor del av kapitalet går till klimat- och miljörelaterade projekt. Gröna obligationer har blivit ett viktigt finansiellt instrument och än så länge betalas premier för hållbara investeringar. Tre aktörer berättar om sin syn på gröna obligationer och hur offentliga investeringar kan bidra till en hållbar finansmarknad.

Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest
Fredrik Holst, finanschef, Landstinget Västmanland
Magnus Borelius, finanschef, Göteborgs Stad

13.45 Hållbara belöningsmodeller för kapitalförvaltare
Belöningsmodellen för kapitalförvaltare har identifierats som en bidragande orsak till finanssektorns svårigheter att gå från kortsiktigt vinstfokus till en mer långsiktig hållbar strategi. Michael Kirchler, Professor of Finance vid University of Innsbruck, är en av världens främsta forskare på belöningssystem i finanssektorn. Här berättar han var forskningen står i dag och hur belöningsmodellerna kan och bör utvecklas.

Michael Kirchler, Professor of Finance, University of Innsbruck. Presentationen hålls på engelska.

14.30 Eftermiddagskaffe med tillbehör.

15.00 Hur hållbara krediter kan bli marknadsstandard. I kölvattnet av Paris-avtalet
När Svensk Exportkredit, SEK, lånar ut miljoner för att sy ihop exportaffärer för den svenska industrin, ställs tydliga hållbarhetskrav. Här belyses hur det går till i praktiken och hur även traditionella banker kan ställa krav på kunderna och kundernas kunder. SEK har också ambitioner att hållbarhetsgranska sin portfölj och följa kundernas omställningsrisker i kölvattnet av Parisavtalet.

Johan Henningsson, hållbarhetschef, Svensk Exportkredit, SEK.

15.30 Hantering och analys av affärskritisk jämförbar data
För att kapitalmarknaden ska kunna agera på ett hållbart sätt krävs korrekt och jämförbar information och hållbarhetsdata från företagen. I december lämnar G20:s Taskforce on Climate-related Financial Disclosure, TCFD, sitt slutbetänkande och här diskuterar experterna vad det betyder och vilken information som krävs för att analytiker och ratingföretag ska kunna göra trovärdiga riskbedömningar för finanssektorn. 

Magnus Emfel, rådgivare inom hållbar ekonomi, Världsnaturfonden WWF
Emma Henningsson, Senior Account Manager, CDP
Antti Savilaakso, Partner, Auriel Capital Limited
Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7 

16.00 Vägen mot verkligt hållbara investeringar – det globala perspektivet
FN-initiativet Principles for Responsible Investment, PRI, börjar nu utesluta medlemmar som inte lever upp till organisationens krav och på allvar ställer om till en ansvarsfull investeringsportfölj. PRI:s ordförande Martin Skancke berättar om de skärpta kraven och om sin syn på utvecklingen för hållbara investeringar de kommande åren.

Martin Skancke, ordförande, UN Principles for Responsible Investment, PRI.

13.00-16.00 Workshop-program del 1
Under Hållbara Finanser kan du delta i vårt workshop-program, där du i mindre grupper på detaljnivå kan fördjupa dig i aktuella ämnen och frågeställningar. Workshop-programmet pågår under eftermiddagen parallellt med konferensens ordinarie program.

13.00-13.30 Workshop 1:  Lär känna det nya analysverktyget SEI Metrics
Sustainable Energy Investment (SEI) Metrics är ett verktyg under utveckling som ska hjälpa kapitalägare och finansiella lagstiftare att analysera om en aktieportfölj ligger i linje med det så kallade tvågradersmålet. WWF är en av medlemmarna i konsortiet bakom metodiken och Magnus Emfel berättar hur verktyget fungerar och vilken betydelse det har för att styra investeringar mot globala mål för hållbar utveckling.

Magnus Emfel, rådgivare inom hållbar ekonomi, Världsnaturfonden WWF.

13.30–14.00 Workshop 2: Så coachar du dina portföljbolag i hållbarhet
Varför och hur ska du utbilda dina portföljbolag i hållbarhetsarbete?

Malin Lindfors Speace, partner och senior advisor, Ethos International. 

14.00–14.30 Workshop 3: Hållbar portföljhantering i offentlig sektor
Västra Götalandsregionen har skrivit en ny miljöpolicy som mynnade ut i omallokeringar i investeringsportföljen. Så här har regionen testat nya finansiella instrument, till exempel hållbara indexnära fonder, i sin nya portfölj.

Lars Hillerström, finanschef, Västra Götalandsregionen.

14.30 Eftermiddagskaffe med tillbehör

15.00 Workshop-program del 2

15.00–15.30 Workshop 4: I praktiken: Så utfärdar du gröna obligationer
År 2015 emitterades gröna obligationer ut för totalt 41,8 miljarder USD och enligt SEB:s prognoser blir värdet 2016 mellan 80 och 100 miljarder USD. Så kallade gröna investerare står i kö och strax bakom hägrar utländska investerare. SEB, som var med och skapade instrumentet, berättar här hur det konkret går till när en grön obligation utfärdas.

Mats Olausson, senior advisor, Climate & Sustainable Financial Solutions, SEB.

15.30–16.00 Workshop 5: Social Impact Bonds – redo för den svenska marknaden?
Sociala obligationer, så kallade Social Impact Bonds eller SIB, har precis gjort entré på marknaden och frågan är om de kommer att få samma genomslag som de gröna obligationerna. Henrik Storm Dyrssen, vd på Leksell Social Venture, berättar om den första sociala obligationen som utfärdats i Sverige och belyser instrumentets för- respektive nackdelar.

Henrik Storm Dyrssen, vd, Leksell Social Ventures.

Ordinarie program

16.00-16.30 Vägen mot verkligt hållbara investeringar – det globala perspektivet

Martin Skancke, ordförande, UN Principles for Responsible Investment, PRI.

16.30 Avslutning med mingel

Arrangörer:


Partner:

31 jan

Nordic Light Hotel

Vasaplan 7, Stockholm 09:00-16:30


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.