Värdepapperspolicy

Bakgrund och omfattning
Veckans Affärer ("VA") har mot bakgrund av lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ("MmL"), 9 kap. 9 § BrB fastställt följande interna regler för anställdas egna affärer och journalistetiska principer.

Samtliga anställda på VA, inklusive arvoderade uppdragstagare och frilansskribenter samt vissa övriga externa samarbetspartners till VA, VA.se och VA Finans ("Medarbetare") omfattas av nedanstående värdepapperspolicy ("Policyn").

Med värdepapper avses aktier, optioner, konvertibler, terminer och andra finansiella instrument med aktier som underliggande tillgång.

Rapporteringsordning
Alla Medarbetare ska anmäla värdepappersinnehav till ansvarig utgivare eller av ansvarig utgivare utsedd person.

Köp och försäljningar ska rapporteras senast en vecka efter genomförd affär. Vid blankningsaffärer ska anmälan ske både vid försäljningstillfället och vid återköpstillfället. Rapporteringsplikt gäller även för värdepappersaffärer där Medarbetare har ett förvaltningsuppdrag eller fungerar som placeringsrådgivare för såväl familjemedlemmar som utomstående personer eller bolag.

Undantag kan göras efter beslut av ansvarig utgivare.

Anmälningsplikten omfattar ej fondsparande.

Handelsförbud mm
Medarbetare får inte för direkt eller indirekt egen vinning eller annans vinning utnyttja kurspåverkande information. Medarbetare får inte heller röja sådan kurspåverkande information innan informationen blivit allmänt känd. Medarbetaren får med anledning av detta till exempel inte:

  • Röja för utomstående att Medarbetaren kommer att publicera en i specifik riktning kurspåverkande artikel,
  • Publicera falska eller vilseledande artiklar rörande finansmarknaden,
  • Publicera kurspåverkande artiklar endast i syfte att gynna eget eller närståendes innehav,
  • Med utnyttjande av kurspåverkande information som ännu inte nått marknadsplatsen eller annars inte offentliggjorts eller inte är allmänt känd utföra affärer med värdepapper för egen räkning eller med råd eller på annat sätt föranleda någon annan att göra eller underlåta att göra affärer med värdepapper grundade på sådan kurspåverkande information. De får inte heller till annan röja sådan kurspåverkande information. Dessa förbud gäller oavsett för hur lång tid placeringen är avsedd att vara och oavsett hur stor kurspåverkan kan förväntas bli,

Om Medarbetare röjer för annan Medarbetare att denne kommer att publicera en kurspåverkande artikel ska handelsförbudet råda också för Medarbetaren som får informationen.

Medarbetare får inte uttala sig om ett värdepapper som denne köpt mindre än en vecka tidigare.

Arbetsledare får inte lägga ut uppdrag som kan påverka egna värdepappersinnehav utan att samråda med ansvarig utgivare innan.

Medarbetare som producerar kurspåverkande material ska i materialet redovisa om denne äger värdepapper i de bolag som behandlas eller ej.

För att upprätthålla förtroendet för yrkesgärningen samt undvika potentiella intressekonflikter gäller en så kallad "enmånadsregel" för samtliga Medarbetare. Medarbetare får därför inte realisera innehav med vinst inom en kortare innehavstid än en månad. Tidsbegränsningen gäller inte vid försäljning av förlustaktier.

Investeringsrekommendationer

Allmänna principer
VA bedriver journalistisk verksamhet och omfattas därmed inte formellt av reglerna kring finansiella analyser och investeringsrekommendationer. Medarbetare på VA ska ändå iaktta försiktighet vid situationer där utomstående efterfrågar tips om sparande, till exempel vid börschattar, artikelkommentarer, paneldebatter men också andra tillfällen där utomstående har möjlighet att ställa specifika frågor. Medarbetare ska därför följa Policyn oavsett om råd efterfrågas privat, via dator eller via telefon.

Varje Medarbetare ska vara medveten om att en bedömning av vad som utgör en "investeringsrekommendation" kan variera från fall till fall. Följande faktorer ska beaktas när Medarbetare bedömer om en aktuell situation kan riskera att utgöra en investeringsrekommendation:

  • Antalet åhörare/mottagare. Ju mindre åhörarkrets/mottagare av information desto större risk för att uttalanden/tips om värdepapper utgör investeringsrekommendationer,
  • Information från utomstående. Om en utomstående ber om specifika köp- eller säljtips och lämnar en ekonomisk bakgrund/kontext till sin egen ekonomiska ställning kan detta leda till att uttalanden är investeringsrekommendationer.

Följande gäller:

  • Medarbetare får inte ge specifika rekommendationer till personer som frågar efter sådana,
  • Medarbetare ska uttrycka sig allmänt hållet eller generellt om ett visst tillgångsslag om utomstående frågar efter tips.

Översyn och fastställande
Denna värdepapperspolicy ska revideras årligen eller när omständighet så påkallar samt fastställas årligen av ansvarig utgivare på VA.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST